අයවැයෙන් උකස් කඩවලටත් වැඩක් දෙයි


whjefhka Wlia lvj,g;a jevla fohs
ck;dj iQrdlñka rg mqrd y;= msfmkakd fia rka NdKav Wlia uOHia:dk ìys ùu je<elaùug fujr whjefhka jeg ne| ;sfnk w;r" tla Wlia tallhla i|yd wh lrk jd¾Isl ,shdmÈxÑ .dia;=j remsh,a ,laIhla olajd jeä lsÍug fhdackd lr we;'

.%dóh ck;dj uQ,H wmyiq;dj,§ ish rka NdKav Wlia .kqfokq u; hefmk w;r fndfyda ÿrg md,khla rys; Wlialrejka úiska fï ck;dj iQrdlEug ,lajk njg meñ‚,s .,d tk njo uqo,a wud;HdxYh mjihs'

fï ;;a;ajh ue~,Sug fhdackd l< fuu l%shd ud¾.h ksid tuÕska rcfha wdodhu remsh,a ñ,shk 1000lska jeä lr .ekSug weia;fïka;= fldg we;ehs o uqo,a wud;HdxYh fmkajd fohs'

chisß uqKisxy
is¿ñK
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.