මොරටුවේ වඩු පවුලක ඉපදුණ ඇල්බට් පෙරේරා අමරදේව වී සංගීත ලොව ජයගත් හැටි


fudrgqfõ jvq mjq,l bmÿK we,anÜ fmf¾rd wurfoaj ù ix.S; f,dj ch.;a yeá
fndfyda fofkla fkdokakd wurfoajhkaf.a w;S; mqj; Wmydrhla f,i yefudagu n,kak Share lruq 
,xldfõ ix.S; lafIa;‍%fha w. ;ekays jecUqK wdpd¾h ví,sõ'ü' wurfoajhkaf.a wdrïNh .ek mer‚ mrmqr oek isáh;a wÆ;a mrmqr okafka wvqfjks'

we,anÜ fmf¾rd hk Wmka ku we;sj jvq ld¾ñlfhl=f.a mqf;l=j bm§ miqj ck;d wruqo,lska ix.S;h yodrd Tyq by<g wd yeá;a miq lf,l we,anÜ ku fjkia lr wurfoajhka ù isxy, ix.S; lafIa;%h È.aúch l< yeá;a iuyreka fkdokS'

wurfoajhka úiskau ;u w;S; mqj; ñka jir y;rlg muK by; fufia fy<s lr ;sfí'

‘uf.a mshd jD;a;sfhka jvq ld¾ñlfhla' ta ksid ks;ru wÆ;ajeähdj i|yd jh,ska 10 la 15 la ú;r f.or ;sfnkjd' uu tajd jdokh lr,d 

ix.S;h .ek lsishï m‍%d:ñl uÜgfï oekqula ,ndf.k ;snqKd' wjqreÿ yf;a" wfÜ b|kau uu nUr ;;a" fldjq,a ;;a .ek hula lula okakjd' kuq;a fyd| ix.S;{fhla fjkak kï ix.S; iïm‍%odh ms<sn| Ydia;‍%d,hSh oekqula ;sìh hq;=h lshk ye.Su uf.a ysf;a uq, b|kau ;snqKd'

Tn;a wfma rfÜ fndfyda .dhl .dhsldjka jf.au m,a,sfha lka;dre ix.S; lKavdhïj,ska ìysjQ .dhlfhla'

we;a; jYfhkau' uf.a mshd fn!oaO jqKdg uf.a ujq fuf;daÈia;' ta ksid uu weh;a tlal m,a,s hkjd' ta wd.ñl miqìu ;uhs ug m,a,sfha lka;dre ix.S; lKavdhug nefla‍Ikak fya;=jqfKa' okakjo" uu;a k;a;,a lefrd,a iskaÿ lsh,d ;sfnkjd'

wdkkao iurfldakaf.a wefia uOqr Ôjkfha .S;d iskaÿj weyqjhska miafia ;uhs ug;a ys;=fKa ta jf.a ks¾udKh l< yelsh lsh,d' iqks,a idka;g ;sífí m,a,sfha lka;dre ix.S; wdNdih' iurfldakag n,mEfõ rìkaø ix.S;h'

1953 § uh ix.S;h yodrkak  ´k jqKd'' ug bkaÈhdjg .syska ix.S;h bf.k.kak i,a,s ;sífn keye' uyd m;‍%l,dfõ§ ü'î' Okmd, iQÍka ;uhs ,xld§m m;a;frka wruqo,la msysgqj,d ug bkaÈhdjg hkak uqo,a fidhd ÿkafka' talg uydpd¾h tÈßùr irÉpkaø;a tla jqKd' wfma rfÜ iuyr .dhlhkag lshkjfka ck;djd§ .dhlhd" fmdÿck .dhlhd lsh,d' we;a; jYfhkau uu ;uhs fmdÿ ck;djf.a .dhlhd' fudlo fï rfÜ ix.S;ldñ ckhdf.a remshf,ka foflka ;uhs uu bkaÈhdjg .syska ix.S;h bf.k.;af;a' uu Tjqkag uf.a ysi kud wdpdrh mqolrkjd' bkaÈhdfjÈ ug udihlg úhoï jqfKa remsh,a 200 hs' ta uqo, ug ,enqfKa fï wruqof,ka' wjqreÿ y;rlau uu ysáfha ta uqo,a wdOdrfhka'

ug ,lakõj,g .sfha Okqiafldäfhka neye,d fldaÉÑfhka' fudlo" tal uf.a uq,au úfoaYSh ixpdrh' ;ksj ráka neyerj .sh uq,au .uk' ta ksid ta .uk ug Ôúf;ag wu;l fjkafka keye' Nd;aLKafå ix.S; úoHd,hg we;=¿ jk ;eku isyska isrerlska hq;= mqoa.,fhla isákq uu oelald' ug ys;=fKa Tyq mshka flfkla fjkak we;s lsh,d' uu weyeõjd Tyqf.ka ljqo úÿy,am;s;=ud" t;=ud fldfyo bkafka lsh,d' Tyq yskdfj,d lsõjd uu ;uhs úÿy,am;s lsh,d'

ta ;uhs mKaä;a C%sIaK kdrdhk r;ka cxl¾' Bg l,lg by; t;=ud ,xldjg meñ‚hd' ta wmsj j¾.SlrKh lrkak' ud .dhlfhla yd jdolfhla úÈhg úYsIag fYa‚hg j¾.SlrKh jqfKa ta wjia:dfõ' .dhk lafIa;‍%fhka úYsIag fYa‚h ,enqfõ fldals, foaú ùr;=x.;a uu;a ú;rhs' t;=ud udj úoHd,fha 

fyd|u jh,ska .=rejrhd jQ Y‍%S úIaKq f.daúkaoa fcda.a fj; fhduql<d' uu úoHd,fha;a" úIaKq f.daúkaoa ;=udf.a ksfjfia;a jh,ska jdokh m‍%.=K l<d' wjidkfha ug t;=udf.a fyd|u YsIHhd njg m;ajqKd' t;=ud ud .ek fldhs;rï meyeÿKdo lsjfyd;a t;=ud f.a uqKqnqfrl=g ;sífí uf.a ku' ta wurfoaj úch fcda.a hkqfjka'

uf.a uq,a ku we,anÜ fmf¾rd wurfoaj lshd uydpd¾h irÉpkaø ku fjkia lrd'

.=Kodi wurfialr;a ug kula oeïufka' fï>j¾K lsh,d' tod wurfoaj ku fkdfhÿKdkï wo uf.a ku ví,sõ' ü' fï>j¾K'

uu ljo;a Okh /ia lrmq flfkla fkfuhs' lEug uql=;a ke;akï le| W.=rla yß î,d Ôj;afjkak mq¿jkalu ug;a uf.a ìßhg;a ;snqKd'

uf.a ks¾udKlrKh yudr keye' wfma fudf<a ffi, Tlafldu wmsg m‍%fhdackj;a fjkafka keye jf.a uu fuf;la m‍%fhdackhg wrka ;sfhkafka uf.a m‍%;sNd Yla;sfhka iaj,amhla muKhs' l< foag jvd fkdl< foa jeähs' uf.a fyd|u ks¾udK ìysjkafka bÈßfhaÈ'

 ´kEu flkl=g lsishï wruqKla ;sfhkak  ´ke' tfyu ke;=j lsisu fohla id¾:lj lrkak neye' wks;a foa nqÿ yduqÿrefjda foaYkd lr jod< uOHu m‍%;smodfjka Ôú;h f.khdu jeo.;a'

Wkajykafia Th O¾udkqYdikdj lf<a fidak f;rekaghs' fidak f;reka l,ska fyd| ùKd jdolfhla' ùKdfõ ;;la jeäh ;o lf<d;a fyd| y~la ths o@ jeäh nqre,a lf<d;a ta;a fyd| y~la ths o@ keye' tal iqNdú; rihla jkafka keye' tal l< hq;af;a uOHu m‍%udKfhka' kshu kdoh ìysjkafka t;fldghs' jeä fjkak;a fyd| keye wvqfjkak;a fyd| keye' tal ;uhs Ôú;h'

f;dr;=re igyk - iqks,a ñys÷l=,
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.