කොටට ඇන්දාට මුස්ලිම් නිවේදිකාවකට වේදිකාව මතදීම දෙනෝදාහක් ඉදිරියේ වුන දේ


fldgg wekaodg uqia,sï ksfõÈldjlg fõÈldj u;§u fofkdaodyla bÈßfha jqk foa 
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.