ලොව අනෙක් රට වලට වඩා ලංකාවේ පිරිමි අසහනෙන්?


f,dj wfkla rg j,g jvd ,xldfõ msßñ wiyfkka@ 
‘uu yeß,d n,kfldg ta ñksyd ud Èyd n,df.k iSÜ tflau iajhx úkaokfha fhfokjd uu lE.eyqjd‘
—fldaÉÑfha fyd|gu fik. msß,d' weÕs,a,la .ykak bv kE' w,a,.kak ;eklaj;a kE' uu ñksiaiqkag f;rms f;rms ysáfha' uu we|f.k ysáfha álla fldg .jqula' tlmdrg ug uf.a nvg my,ska fudllafoda fjkila oekqk' wudrefjka w;.d, n,k fldg ñksfyla uf.a .jqug Wäka w;od, w,a,df.k bkakjd'˜
weh Èkm;du mdkÿf¾ isg fld<U n,d /lshdjg hk hqj;shla jk weh ÿïßfha§ ;ukag isÿjQ w;jr fy<s lf<a tf<isks'

fï ;re‚h mjik mßÈ th lsisfia;au wyUq isÿùula fkdfõ'

—yeuodu jf.a fudlla yß ysßyerhla' tl ojila uu fldaÉÑfha w,a,.kak ;ekla ke;sj fome;a;g úisfjkfldg uf.a fome;af;a ysgmq ñksiaiq fokafkla uf.a mshhqre w,a,kjd"˜ weh mejiqfõ oeä wirK iajrhlska'
—uu Wkaf.a w;aj,g .eyqjd' tflla ug Trj," —fudlo ;uqfig fj,d ;sfhkafka’ lsh, ug nekakd'˜

tÈk wehg w;aú¢kakg jQ ysßyerh t;ekska ksudjQfha ke;'

—fldaÉÑfha bv kE' ta;a uu fik. wiafika ßx.,d fmdâvla tydg .sys,a, wudrefjka fjk ;ekl ysg.;a;d' Bg fmdâvlg miafia n,kfldg ;j tflla uf.a nvg;a my,ska w; ;shdf.k'˜
l,la ;uka iuÕ tlg ÿïßfha .uka.;a ñ;=ßh fjk;a /lshdjla fidhd.ekSfuka wk;=rej ;ukag t,a, jk ysßyer W.% jQ nj wE mejiqfõ" —yenehs fldaÉÑfha hkak nE lsh, nia tfla .shd lsh, lsisu fjkila kE"˜ hehs o fmkajd foñks'

fuh lsisfia;au Y%S ,xldfõ tla ;re‚hl muKla uqyqK fok yqfol,d w;aoelSula fkdfõ'
cd;sl fmd,sia fldñifï iNdm;s uydpd¾h isßmd, fyÜáf.a mejiQ mßÈ fmd,sisfha§;a" úYaj úoHd,fha§;a" udOH wdh;k we;=¿ fndfyda fiajd ia:dkj,§;a Y%S ,xldfõ ldka;dfjda ksrka;rfhka ,sx.sl w;jrj,g uqyqK fo;s'

u. f;dfܧ iy jevfmdf,a§ isÿjk ysßyer oeka fl;rï iq,N ùo h;a" th ,dxlSh iudch ;=< ‘idudkH fohla’ njg m;a fjñka ;sfí'
ish Èh‚hkaf.a wdrlaIdj ms‚i <ud úfha isg yels iEu mshjrlau .kakd foudmshkag fndfyda úg ish Èh‚hka iudcfha § uqyqK fok fï ysßyer .ek wjfndaOhla ke;'

úYaj úoHd, YsIHdjl fy<s l< w;aoelSula fï'

—ojila uu hd¨‍fjla tlal nia tfla hoa§ jeäysá ñksfyla <Õ jdä jqkd' uf.a hd¨‍jd ta <Õ iSÜ tll jdä jqkd' ál fj,djlska tyd iSÜ tfla ysgmq ñksyg odäh od, wuq;= úÈhlg yeisfrkjd"˜ wE tu isÿùu wdj¾ckh lf<a iuia; iudch foig u t,a,jQ l<lsÍu uqiq iajrhlsks'
—uu yeß,d n,kfldg ta ñksy ud Èyd n,df.k iSÜ tflau iajhx úkaokfha fhfokjd' uu lE.eyqjd' wka;sug ta ñksy nia tflka neiafia ‘WU fmdä tflla ksid uu w;dßkjd' ke;akï n,d.kska WUg lrk foa’ lshdf.k'˜
we;eïúg ish ióm;uhskaf.a ,sx.sl ysßyerj,g ,laùug isÿjk njo ta YsIHdj i|yka lf<a" —hqks tfla§ ojila uf.a hd¨‍fjla ug uQKgu lsjqj uu WU .ek ys;, fi,a*a *ka tlla .kakjd lsh,"˜hkqfjks'

fï ;j;a ldka;djl uyu.§ uqyqK ÿka w;aoelSuls'

—ojila hd¨‍fjla tlal mdf¾ hkfldg tlmdrgu ñksfyla uf.a miai ñßlf.k .shd' fyd|gu mrlal= fj,d jevg ÿjk fldg ñksiaiq wkka;j;a l=Kqyrem lsh, wmydi lrkjd'˜
.fï §;a" k.rfha§;a" uyu.§;a" ÿïßfha fyda nia ßfh§;a Èkm;du Y%S ,xldfõ ldka;dfjda úYd, msßila fufia jpkfhka fyda ,sx.sl ysxikhg f.dÿre fj;s'
—ud ys;kafka ,xldfõ yeu .eyekshlau jpfklska yß msßñkaf.ka ysßyerhg ,la fj,d ;sfhkjd lsh,d' iuyre ,eÊcdj ksid lshkafka kE' iuyrekag tal mqreoaogu .sys,a,d"˜ ÿïßfha§ ksrka;rfhka w;jrj,g f.dÿrejk ;re‚h mejiqfõ oeä fõokdnß;jh'

flfia kuq;a" mqreIhkag u jro mgjkq fjkqjg" wka fndfyda iudcj,g jvd ,dxlSh iudcfha we;eï mqreIhka fu;rï ,sx.sl wiykhlska fmf<kafka wehs oehs iudch ;=< mq¿,a ixjdohla u;= úh hq;= nj wef.a woyih'

—we;a;gu msßñ fu;rï wiykfhka bkafka wehs@ fl,af,laf.a ll=,la oelmq .uka weúiafikafka wehs@ ;uka okafka ke;s w÷rkafka ke;s fl,af,laf.a weÕg w; ;shkak msßñfhlag isoaO fjkafka wehs@ fl,af,laj f¾ma lr,d ur,d odkafka wehs@ wfma wOHdmfka wjq,o@ filaia tähqflaIka fkd;sîuo@ wfma ixialD;sfha wjq,o@ wfma Ñka;kfha wjq,o@˜

;uka ysxikhg ,lajQ wjia:dj,§ lsisÿ mqreIhl= th je<lSug ueÈy;a fkdjQ nj o weh i|yka lf<a lk.dgqj iy lKiai,a, uqiq iajrhlsks'
ldka;djkag idfmalaIj m%udKd;aulj wvq jqjo" Y%S ,xldfõ we;eï mqreIhka o ldka;djkaf.a iy mqreIhkaf.a ,sx.sl ysßyerj,g ,laùfï wjia:d ;sfnk nj o weh wjika jrg i|yka l<dh'

îîiS
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.