අනියම් සැමියා සමඟ යහන්ගත වූ කාන්තාවගේ රහස් ප්‍රදේශ වෙන්කළ නොහැකි වූ හැටි


wkshï ieñhd iuÕ hyka.; jQ ldka;djf.a ryia m%foaY fjkal< fkdyels jQ yeá
;u ìß|f.a wkshï weiqr ms<sn|j f;dr;=re wkdjrKh lr .ekSu i|yd ieñhd úiska isÿl< wuq;=u l%shdjla ms<sn|j mqj;la flkahdfjka jd¾;d jkjd'

fuu mqoa.,hd Tjqkaf.a idïm%odhsl ffjoHjrfhl= ud¾.fhka Tiq ms<sfh< lr ryfiau Tyqf.a ìß|g ,nd § ;sfnkjd'

miqj Tyq jHdmdßl lghq;a;la i|yd ÿrneyer f.dia ;sfnkjd' 

fuys§ wod< ldka;dj úiska iqmqmqreÿ mßÈ ;u wkshï mqreIhd ksjig f.kajd Tyq iuÕ hyka.; ù ;sfnkjd'

flfia fj;;a wod< Tiq fya;=fjka fuys§ Tjqkaf.a ryia m%foaY isrùfuka Tjqka oeä fõokdjlska lE .id ;sfnkjd'

miqj tys /iajQ m%foaYjdiSka úiska tu ldka;dj wod< idïm%odhsl ffjoHjrhd fj; bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej isÿl< m%;sldrhlska Tjqka fjkalr we;s njghs úfoia udOH jd¾;d lr we;af;a'

tu isÿùu oelafjk ùäfhdajla my;ska'
Wmqgd .ekSu ( www.hirunews.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.