හිසකෙස් සීග්‍රයෙන් වර්ධනය කරවන ලොව සාර්ථකම ප්‍රතිකාරය මෙන්න ප්‍රතිඵල දුටුවිට ඔබ මවිත වේවි


ysiflia iS.%fhka j¾Okh lrjk f,dj id¾:lu m%;sldrh fukak m%;sM, ÿgqúg Tn uú; fõú  
Tkak wo wms Thd,g lshkafka" ;Ügh mE§u fyda ysialflia .e,ù jeàu lshk ;;ajhka iukh lr.ekSu i|yd Ndú;d l<yels iqmsß iajNdúl m%;sldrhla .ek' ;Ügh me§u iy ysiflia jeàu lshk ;;ajhka md,kh lsÍug wu;rj" ysiflia YS>%fhka j¾Okh lsÍfï iqúfYaIS yelshdjlao fuu m%;sldrhg ;sfnkjd' f.or we;s wuqøjH 3lska ú;rla fuh yokak mq¿jka lsjqju Thd,g woyd .kak neßfjhs'

wjYH foa
- tvre f;,a fïiye¢ 2
- ì;a;r lyuohla
- óme‚ fïiye¢ 1

yok úÈh
ishÆu wuqøjH Ndckhlg tl;=fldg fyd¢ka ñY%lr.kak' tf,i idod.;a ñY%Kfhka iaj,amhla Ndú;d lrñka ysialn, iïNdykh fldg" b;=re fldgi uq¿ ysiflia j,u .,ajkakg' bkamiq fmd,s;ska nE.hlska meh folla muK ysiflia wdjrKh lrf.k isákak' wjidkfha ysi fidaod oukak'
.=K

wE; w;S;fha isgu tvre f;,a j, we;s iqúfYaIS fi!LH m%;s,dN ksid ysiflia i|yd tvre f;,a Ndú;d lr ;sfnkjd' m%;s nelaàßhd iy m%;s È,Sr ldrl .=Kdx.hka tys wka;¾.;j ;sfnk ksid" biafydß iy ysialnf,a we;sfjk widok ;;ajhka j,g tfrysj igka lsÍfï iqúfYaIS yelshdjla tvre f;,a j,g ;sfnkjd' ysialnf,a reêr ixirKh fõ.j;a lsÍug WmldÍ fjk ßifkd,sla wï,ho (ricinoleic acid- tvre f;,a j, wka;¾.; fjkjd' tu ksid ;=ka y;r fõ.fhka ysiflia j¾Okh fjkjd'

ì;a;r lyuo j, weuhsfkda wï, iy fm%daàka nyq,j wka;¾.;j ;sfnk ksid ysiflia j,g wjYh lrk fmdaIKh fyd¢ka ,nd§ ysiflia j¾Okh fõ.j;a lrkjd'

ysiflia j, uq,a iy flaY fldaIhka wÆ;ajeähd lrk nfhdaákao (biotin- ì;a;r lyuoj, wka;¾.;j ;sfnkjd'

óme‚ j, we;s m%N, m%;sTlaisldrl j,g wu;rj úIîc kdYl iy È,Sr kdYl .=Kdx.hkaf.ka ysiflia jeàu j<laj,Sfï yelshdjla ;sfnkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.