සාක්කුවේ තිබ්බ දුරකථනයක් හදිසියේ ගිනිගැනීමෙන් පුද්ගලයෙක් මියයයි


idlal=fõ ;sín ÿrl:khla yÈisfha .sks.ekSfuka mqoa.,fhla ñhhhs

ÿrl:k fodaI .ek myq.sh ldf,a mqrdu ks;ru l;dnyg ,lajqKd' Mobile Battery Exploded

talg fya;= jqfka iuyrla cx.u ÿrl:k j, ;sfhk negß ysÈis msmsÍug ,laùuhs'

fï úÈyg myq.sh Èfkl mdlsia:dkfha ud¾.hl .uka lrñka ysgmq mqoa.,fhl=f.a idlal=j we;=f,a ;sín cx.u ÿrl:khla .sks.ekSulg ,lafj,d lsh,d India Today mqj;a fiajh jd¾;d lrkjd'

fï wk;=ßka ta mqoa.,hd ñh.shd lsh,;a tu mqj;a fiajh jeäÿrg;a jd¾;d lrkjd'

fï isÿùu fjÉp yeá my; ùäfhdafjka n,kak…'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.