පොල්ගොල්ලම හැඬවු ඛේදවාචකය


fmd,af.d,a,u ye~jq fÄojdplh
fmd,af.d,a, c,dYhg my< uyje,s .f.a Èh kEug .sh mdie,a isiqka fofofkl= Èfha .s,Sfuka urKhg m;aù ;sfnkjd' 

wm jd¾;dlre i|yka lf,a Tjqka fofokd fmd,af.d,a, m%foaYfha úÿy,l 11 fYa‚fha wOHdmkh ,nñka isá wh njhs' 

Tjqka fofokd .=kakEmdk m%foaYfha mÈxÑ ñ;=frl=f.a ksjig meñK tu isiqjdo iu.ska Èh kEug meñK we;ehs wkdjrK ù ;sfnkjd' 

tys§hs Tjqka fofofkl= Èfha .s,S we;af;a' Tjqkaf.a isrere miajrefja f.dv .ekqkd' 

j;af;a.u fmd,sish fua iïnkaOfhka úu¾YK fufyhjkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.