ඩෝසරෙන් උස්සලා ට්‍රැක්ටරෙන් ගිහින් දාපු මාතරින් හමුවූ දැවැන්තම කිඹුලා බේරූ මෙහෙයුම - වීඩියෝ


fvdaifrka Wiai,d g%elagfrka .syska odmq ud;ßka yuqjQ oejeka;u lsUq,d fírE fufyhqu - ùäfhda
Bfha rd;%Sfha ud;r fõr¥j wdikak m%foaYhl§ wä 17la muK È. lsUqf,l= f.dvg weú;a'

ta nj oelmq .ïuq f,dl= uykaishla or,d lsUq,j fldgqlr.kak yeÿj;a Wf.a úYd,;ajh ksid ta jefâ f,ais fj,d keye'

miafia t;kg jkÔù ks,Odßkq;a weú,a, ;uhs lsUq,j fldgqlrf.k ;sfhkafka'

lsUq,a¨‍ oel,d ;snqK;a Ôúf;ag fï ;rï úYd, lsUqf,la oelafla keye lsh,hs .fï jeäysáhka mjd lsõfõ'

fmd,sia wdrlaIdj;a ,ndf.k jkÔù iy .ïjdiSka tlaj w,a,d.;a; fï lsUq,dj kej; ks,aj,d ..g uqodyer,d'

jhi wjqreÿ 60la muK njg úYajdi lrk fuu lsUq,d" .eg lsUqf,la njhs jkÔù ks,OdÍka mjikafka'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.