සමුගත් අමරදේවයන්ට අවසන් ගෞරව දක්වන්න කසුන් කල්හාර ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට පැමිණෙන අතර තැබූ සංවේදී සටහනක්


iuq.;a wurfoajhkag wjika f.!rj olajkak liqka l,aydr ´iag%ේ,shdfõ isg meñfKk w;r ;enQ ixfõ§ igykla
iqka l,aydr fï jk úg wm w;ßka fjkajQ mKaä;a wurfoajhka fjkqfjka wjika nqyquka olajkakg ´iag%ේ,shdfõ isg meñ‚ ;sfí' ta tk w;r;=re Tyqf.a f*ianqla .sKqfï igykla ;nñka wurfoaj Y+Íka fjkqfjka iqkaor u;lhka /ila Tyq wmyg f.k tkakg lghq;= lr ;snq‚'

fï tu iqkaor igykhs''''

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.