ගණිකා වෘත්තියේ නියැලුනු ටෙලි නිළියක් අත්අඩංගුවට - වීඩියෝ


.‚ld jD;a;sfha kshe¨‍kq fg,s ks<shla w;awvx.=jg - ùäfhda 
wu,d frdaia l=f¾ka kue;s bka§h fou< ks<sh fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

.‚ld jD;a;shg iïnkaOùu fya;=fjka weh fuf,i fmd,sia w;awvx.=jg f.k we;s njhs úfoia udOH jd¾;d lr ;snqfKa'

u,hd,ï fu.d fg,s kdgH /il rÕmE ks<shla jk wu,d frdaia w;awvx.=jg .ekSu;a iu. fnfyda fokd f;areïf.k we;af;a wu,d fmda,a fuu isoaêhg yiqj we;s njhs'

fï ksid l,n,hg m;ajQ wu,d fmda,a udOHhg mjid ;sfnkafka w;awvx.=jg .eKqfka ;uka fkdj wu,d frdaia l=f¾ njhs'
Wmqgd .ekSu ( www.gossip.hirufm.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.