ඔයා මාව කිහිප වරක්‌ම දූෂණය කළානේ. ඇඟටත් අමාරුයි-ගුවන් සේවිකාව දුෂණය කළ පලාගිය සෙබළා කොටුවූ හැටි


Thd udj lsysm jrla‌u ¥IKh l<dfka' weÕg;a wudrehs-.=jka fiaúldj ÿIKh l< m,d.sh fin<d fldgqjQ yeá 
furg m%Odk fmf<a .=jka iud.ul fiajfha ksr; .=jka fiaúldjla hqo yuqod fiajh w;yer oud m,d.sh finf<l= úiska w;jrhg ,la lr we;s mqj;la je,slv fmd,sia jifuka jd¾;d jkjd'

;kslvj Ôj;a jQ fuu .=jka fiaúldjg w;jr lr we;af;a wi< ksjil fmof¾rejl= f,i fuu mqoa.,hd fiajh lrñka isáh§ njhs mejfikafka'

wef.a ldurfha ieÕù isg urk njg ;¾ckh lrñka meh folla‌ we;=<; lsysm jrla‌u ¥IKh lr we;s njhs fmd,sia wdrxÑ ud¾. i|yka lf<a'

—Thd udj lsysm jrla‌u ¥IKh l<dfka… weÕg;a wudrehs' ug kdk ldurhg hkak;a ´kE' úkdäfhka .syska tkakï˜ hkqfjka fuu mqoa.,hdj rjgd we;s weh cx.u ÿrl:kh iÕjd f.k kdk ldurhg f.dia fmd,sia‌ yÈis weu;=ï wxlhg f;dr;=re oekqï § ;sfnkjd'

je,slv fmd,sisfha ks,OdÍka ta wkqj wod< ia:dkhg meñK iellre w;awvx.=jg .kq ,enqjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.