ලංකාවම ගිනියම් කරපු සින්දු හදපු ඉරාජ්ගේ අලුත්ම එක මෙන්න උණු උණුවෙම


,xldju .skshï lrmq iskaÿ yomq brdÊf.a w¨‍;au tl fukak WKq WKqfju 

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.