තම්බපු බිත්තර දෙකකට පොරොන්දු වී ගණිකා පහස ලබා එක බිත්තරයක් දුන් පුද්ගලයාට වුන දේ - වීඩියෝ


;ïnmq ì;a;r follg .‚ld myi ,nd tl ì;a;rhla ÿka mqoa.,hd f,a .,kaku .=álhs
isïndïfí ùÈ irK .‚ldjla oel Moses Mushonga kue;a;d ;uka <Õ uqo,a fkdue;s nj;a ";ïnmq ì;a;r folla we;s nj mjid wehf.ka ,sx.sl myi b,a,d ;sfnkjd'

weh uq,ska wlue;s jqj;a miqj m%isoaêfha fï ñksid ;ukag lror lrk ksid leue;a; m, lr ;sfnkjd' kuq;a Moses kue;a;d .‚ldjg mjid we;af;a tu ;ïnmq ì;a;r foflka tlla ;uka lE njhs'

thg flaka;s .sh .‚ldj fudyqf.a uqyqfKka f,a je.sfrk ;=re îr fnda;,hlska myr § ;sfnkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.