ජනතාවගේ වාහන සිහිනය අපි සැබෑ කළා.. පංචවිද කාර් ඇඩ් එක හරියටම හරි - මුදල් ඇමති


ck;djf.a jdyk isyskh wms ienE l<d'' mxpúo ld¾ weâ tl yßhgu yß - uqo,a weu;s
miq.sh ue;sjrK iufha § fjf<| oekaùïj, fmkakqï l< mßÈ l=vd ldrhla ñ, § .ekSfï isyskfhka isá whf.a mqxÉ ld¾ isyskh fuu rch hgf;a ienE ù we;ehs uqo,a wud;H rù lreKdkdhl uy;d mejiSh' Bfha ^28& rd;%sfha forK rEmjdysksfha úldYh jQ 360 ixjdod;aul foaYmd,k jevigyk iu. tlafjñka uqo,a wud;Hjrhd fufia lshd isáfhah'

fuys§ jevigyk fufyh jQ ixL wurð;a" uqo,a wud;Hjrhdf.ka fufia úuid isáfhah' —Pkafog biafi,a,d lsõjd" yeu flfkl=gu mqxÑ ld¾ tll hk isyskh ienE lrkjd lsh,d' ta mqxÑ ld¾ tl ta ojiaj, ,laI 14 hs' oeka tal ,laI 21 la fj,d' oeka Tn;=ud,g ;sfhk whs;sjdislu" wdidj wr mqxÑ ld¾ isyskh ;sín whg keoao@ —

fuu .eg¿jg ms<s;=re foñka uqo,a wud;H rù lreKdkdhl uy;d fufia mejiSh' —wms Ndr .kak fldg ld¾ 1000 la úlal tl oeka 7000 la úl=Kkjd udfilg' t;fldg tfyu jeäfjkak fldmuK wdodhula wms Wmh,d §,d ;sfhkjdo" kslx .kak mq¿jka he" .sh udfia fï jf.a jdyk 6800 la wdkhkh l<d' wms Ndr .kak fldg fïl 1200 o 1300 o fldfyo m%udKhla' tal f.jkak wms fld;rï wdodhula Wmh,d §,d ;sfhkjdo' wms tod lshmq isyskh ienE l<d—'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.