පළාත් සභා දෙකක බලය මහින්දට… ශ‍්‍රීලනිප මන්ත‍්‍රී බහුතරය නව පක්‍ෂයට… මහ බල පෙරලියක් පෙනෙන නොපෙනෙන දුරින්..??


m<d;a iNd foll n,h uyskaog… Y‍%S,ksm uka;‍%S nyq;rh kj mla‍Ihg… uy n, fmr,shla fmfkk fkdfmfkk ÿßka''@@
tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkhg n,h ysñ m<d;a iNd foll Y‍%S,ksm uka;‍%sjreka w;s nyq;rhla bÈßfha§ Y‍%S ,xld fmdÿck fmruqfKa idudðl;ajh ,nd .ekSug kshñ;j we;s nj úYajdi lghq;= foaYmd,k wdrxÑ ud¾. ioyka lrhs'

fuu m<d;a iNd fol 2017 jif¾§ ks, ldh wjika jk w;r bka wk;=rej ue;sjKh meje;aùug kshñh'

tu ue;sjrKfha§ ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmIla‍ uy;df.a md¾Yjfhka ;r. je§u ioyd fuu Y‍%S,ksm uka;‍%S msßi kj mla‍Ifha idudðl;ajh ,nd .kakd njo jd¾;d jk w;r ta iu.u lsisÿ ue;sjKhlg ;r. lsÍug fmr m<d;a iNd foll n,h w;am;a lr .ekSfï ÿ¾,N wjia:djo Y‍%S ,xld fmdÿck fmruqKg ,efnhs'

fuu n, fmr,sh fndfyda ÿrg m<d;a indjkays ks, ld,h wjika ù úiqrejd yeÍug fmr isÿjkq we;ehso fmr lS wdrxÑ ud¾. ioyka lf,ah'

flfia fj;;a fuu m<d;a iNd uka;‍%Ska kj foaYmd,kk mla‍Ihg tlaùu iïnkaOfhka tu m‍%foaY ksfhdackh lrñka Y‍%s ,xld fmdÿck fmruqKg tlajQ tla jQ Y‍%S,ksm ysgmq uka;‍%Ska fkdi;=áka miqjk njo jd¾;d fjhs'

Bg fya;=j ù we;af;a tu ysgmq Y‍%S,ksm m<d;a md,k uka;‍%S bÈß m<d;a iNd ue;sjKhg kj mla‍Ifhka ;r. je§ug iQodkñka isá ksid njo oek.kakg we;'
Wmqgd .ekSu ( www.lankacnews.com
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.