වැඩියෙන්ම සිංහල බෞද්ධයින් ඉන්නා දිස්ත්‍රික්කය මෙන්න


jeäfhkau isxy, fn!oaOhska bkakd Èia;%slalh fukak
2012 jif¾ mej;s ck ix.Khg wkqj Y%S ,xldfõ iuia: ck.ykh 20"359"439ls' bka 14"272"056 ^70'10]&la fn!oaOhska fõ' tu ck ix.Kkg wkqj Èia;%sla uÜgñka .;a l< furg jeäu isxy, fn!oaO ck;djla isákd Èia;%slalh jkafka yïnkaf;dgh'

yïnkaf;dg Èia;%slalfha iuia: ck.ykh 599"903ls' bka isxy, ckj¾.hg wh;a msßi 582"301^97'06]&ls' ta w;=ßka 580"344 ^96'73]& fn!oaOhska fõ'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.