ට්‍රම්ප්ගේ ජයග්‍රහණයේ රහස හෙලිවෙයි


g%ïmaf.a ch.%yKfha ryi fy,sfjhs
nyq;r iqÿ cd;slhskqhs lf;da,slhskqhs tl;= fj,d g%ïmaj ckm;s lf<a fufyuhs

weußldkq ckdêm;sjrKh Bfha ^08& wjika jqKd'tys§ fndfyda fokd ch.%yKh lrdú hehs wfmalaId l< ys,ß la,skagka mrdch lrñka kj weußldkq ckdêm;sjrhd ùug fvdk,aâ g%ïma iu;a jqKd'

ue;sjrK jHdmdrh werUqkq od mgkau fndfyda foaYmd,k úprlhska fukau úfoia udOHo i|yka lr isáfha ys,ß la,skagka ch .kq we;s lshdhs'

ta fvdk,aâ g%ïma úáka úg l< wdkafoda,kd;aul m%ldY ksidhs'

;ud ckdêm;s jqjfyd;a trg iqÿ cd;slhskag ke;sù ;sfnk f.!rjh ,ndfok nj;a lsisÿ uqia,sïjrfhl=g kej; we;=,a ùug bv fkdfok nj;a ue;sjrK iufha§ Tyq m%ldY l<d'

g%ïmaf.a fuu m%ldYhkag ckdêm;sjrfkah§ m%;sM, ,eî ;sfnkafka trg nyq;r iqÿ cd;slhkaf.ka 58] muK msßila g%ïmag Pkaoh Ndú; lrñkqhs'fuys§ ys,ß la,skagkag ,eî ;snqfKa 37]l iqÿ cd;sl Pkao m%udKhls'kuq;a iqÿ cd;slhka fkdjk trg iqq¿ cd;Skaf.a nyq;r Pkao Èkd ;snqfKa ys,ß la,skagka úisks'tu m%udKh 74]la f,i oelajqKd'


tfukau trg mqreI md¾Yjfha nyq;r Pkao g%ïma Èkd.ksoaÈ ldka;d md¾Yjfha nyq;rh isgf.k ;snqfKa ys,ß la,skagka iu.hs'

tfukau trg 18;a - 40;a w;r jhia iSudj, miqjkka ys,ß la,skagkag iyh m, lroa§ wjqreÿ 40g by< ck;dj iyh m<lr ;snqfKa fvdk,aâ g%ïma yghs'

;jo wvq wdodhï ,dNSkaf.a iyh ys,ß la,skgkag ysñ ùu;a by< wdodhï ,dNskaf.a iyh g%ïmag ysñ ùu;a lemSfmfkk isÿùula nj úfoia udOH i|yka lr ;snqKd'

újdlhskaf.a nyq;r leue;a; Èkdf.k ;snqfka fvdk,aâ g%ïma úiskqhs'tu w.h 53]la f,i oelajqKd'

fuys§ trg lf;da,sl ck;djf.ao nyq;r leue;a; ,ndf.k ;snqfKa fvdka,aâ g%ïma úiskqhs'

flfia fj;;a trg by< wOHdmk uÜgula ,enQ mqoa.,hskaf.a iuia:hla f,i nyq;r leue;a;la ys,ß la,skag ysñù ;sîu ;j;a tla iqúfYaIs isÿùula jqKd'kuq;a trg by< wOHdmk uÜgula ,enQ iqÿ cd;slhskaf.a nyq;r leue;a; ysuj ;snqfKa fvdk,aâ g%ïma yghs'

úfoia m%;sm;a;sh"wd.uk ú.ukh"wd¾Ólh yd ;%ia;jdoh hk trg uqyqK fok m%Odk .eg¨‍ j,g úiÿï §fï§ ;%ia;jdohg wd.uk ú.uk .eg¨‍jg úi÷ï ,ndfokq we;ehs nyq;r weußldkqjka úYajdi fldg ;snqfka fvdk,aâ g%ïmajhs'tfukau Tyqg fjkila we;sl< yels nj fndfyda fokd úYajdi fldg ;snqKd'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.