සියලු සැප සම්පත් අතහැර සුන්දර යුවතියක් දස සිල් මාතාවක් වෙයි


ish¨‍ iem iïm;a w;yer iqkaor hqj;shla oi is,a ud;djla fjhs 
remY%Sfhka" W.;alñka" iudcYS,S núka wvqjla fkdue;s weh" iskaÿjg" kegqug" fnrhgo .sgdrhgo Wmka ymkalï oelajQ weh" .=K O¾uhkaf.ka o fmdfydi;a Èh‚hla jQ weh" —p;=˜ f,i fndfyda fok ye¢k isá weh" w;=re.sßfha —Oïu iqÅ;d˜ wk.dßld uE‚hka jQ j.hs…''æææ

mjqf,a nd,hd f,i" foujqmshkaf.a ifydaorhdf.a iy ifydaoßhf.a fukau ieuf.a fkduo wdorh WKqiqu /ljrKh ,en" fld<U ñhqishia úÿyf,a Wiia wOHdmkh b;d id¾:l f,i ksujd" fudrgqj úYaj úoHd,fhka we.¨‍ï iïnkaO Wmdêhla ,ndf.k" —udia fyda,aäka.aia˜ wdh;kfha by, fmf,a /lshdjlao lr…
wjidkfha b;d ;reK úfha§u Ôú;fha i;H mila lr .;a;dh…'

—Oïu iqÅ;d˜ wk.dßld uE‚hks" Tng" —ta wud ksjka iqj fndfyda ÿr fkdfõjd…æææ˜

fN!;sl foaj,g we¿ï lrñka" Ôú;h uyfurla lr.;a wmgo''
nqÿ iñ÷ka jod, ta W;=ï Y%S ioaO¾uh fkduiqrej weiqre lsßug is;a my, fõjdæ
Wmqgd .ekSu ( www.sinhala.adaderana.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.