උපාධි ෆොටෝ එක ගව මඩුවේ පැත්තක එල්ලා නිවසක් නැතුව ගව මඩුවක දිවි ගෙවන උපාධිධාරිනිය


Wmdê f*dfgda tl .j uvqfõ me;a;l t,a,d ksjila ke;=j .j uvqjl Èú f.jk WmdêOdßksh
 WmdêOdßkshl jQjo jir 4la mqrd lsis÷ /lshdjla fkd,en .j uvqjl Ôj;ajk Yd,sld kfjdaokS ;sia tla yeúßÈ foore ujla jk w;r wef.a ieñhd iu. fufia .j.d,l Ôj;a fj;s'ksjilg yd ìï w.,lg ysñlï fkdue;s fudjqka ieñhdf.a {d;Ska whs;sjdislï lshñka ks;r wdrjq,a isÿlrk bvï lene,a,l fufia Ôj;a fj;s'

.,y fn,ajqâ ckmofha Ôj;ajk fuu mjqf,a 04 fofkla jQjo .jhka ;sfofkl= iu. 8 fofkl= tlu ksjfia Ôj;a fj;s'.,y mqIamodk úoHd,fhka my jir olajdo bkamiqj fo,af;dg lr.ialv uydúoHd,fhka Wiiafm< olajdo wOHdmkh yodrd we;s Yd,sld kfjdaokS" 2013 jif¾§ md,s yd fn!oaO úYaj úoHd,fhka Ydia;%‘fõ§ Wmdêh ysñlrf.k we;'
wef.a ieñhd jk rxð;a m%shYdka;o w'fmd'i idudkH fm< iïudk 8la iu. by<ska iu;ajQ wfhls' m%shYdka;f.a uj;a mshd;a fo,af;dgj;af;a lïlrejka f,i /lshdj l< w;r Tjqkg Ôj;aùug yßyuka ksjilao ;sî ke;'

rxð;a m%shYdka;" Yd,sld kfjdaokS iuÕ újdy jQ miqj Tjqkag bkak ysákakg ;ekla fkdue;sjQ w;r Tjqka kjd;ek f,i f;dardf.k ;snqfKa m%shYdka;f.a mshd mj;ajdf.k .sh .j.df,a fldgils'

kfjdaokSo Wmdêhla ;snqKo fuf;la /lshdjla fkdue;' idudkH fm< by<skau iu;a jQjo /lshdjla fkdue;s ksid rxð;a m%shYdka; f.dú;eka yd i;a;aj md,k lghq;=j, fh§ isák w;r Yd,sld kfjdaokS ;u Wmdêh wu;l fldg tu lghq;=j, kshe,S isákakSh'

.j .df,a ì;a;shl ish Wmdê iy;slho t,a,df.k tys Èúf.jk fuu hqj<g isák ore fofokdf.ka tla  wfhl= mdi,a hk w;r wfkldg wjqreÿ 2 1$2 ls';ukag msysgjk f,i rcfha n,OdÍkag fldf;l=;a okajd isáho lsis÷ iykhla fkd,enqKq nj;a wvq ;rñka iuDoaê iykdOdrhj;a fkd,efnk nj Tjqyq mjid isá;s'
f.dú;eka lghq;= i|yd l=vd l=Uqre lE,a,la ;snqKo {d;Ska úiska we;slrk bvï wdrjq,a ksid tho w;ayer oud we;s nj mjik m%shYdka;" ifydaoßhlg ysñ nia r:hl b|ysg l=,shg fiajh lrk nj i|yka lrhs'

fuu lghq;= lsÍug ksjiska neyerj hk wjia:djl WmdêOdÍksh jQ ;u ìß| yrl=kag ;Kfld< lmd.d, Y=oaO lr Tjqka kdjd lsß foùu mjd isÿ lrk nj;a Wmdêho /f.k ìß| fï f,i ÿlaú£u wef.a W.;alug lrk wf.!rjhla njo m%shdYdka; mjihs'
wm iu. woyia oelajQ Yd,sld kfjdaokS lshd isáfha" Wmdê iïmQ¾K lsÍfuka miq jir 4la mqrd rcfha /lshd i|yd whÿïm;a hjd we;;a iïuqL mÍlaIKhlg fyda fuf;la le|ùula fkd,enqKq njhs'miq.sh Èkj, meje;ajQ .%du ks,OdÍ úNd.hg yd uOH m<d;a Wmdê .=re úNd.hgo whÿï lr we;;a úNd. fomd¾;fïka;=fõ m%fõYm;% mjd fkd,enqKq nj weh mejiqjdh'

;uka mÈxÑ ù isák bvfuka t<jd oeóug W;aiy ork msßia yd Tjqkaf.a {d;Ska isák Wm ;eme,a lkaf;darefõ msßia úiska fuu ,sms iÕjd ;nkjd we;ehs ielhla mj;sk njo fïksid /lshdjla fkdue;slñka ore fofokdo ÿla ú¢k nj Yd,sld i|yka l<dh'

;uka m;aj isák wirK ;;a;ajh ie,ls,a,g f.k ;uka wdYd lrk .=re jD;a;slhka ,ndfok f,i;a orejka iu. jeà isàug bvï lene,a,la ,ndfok f,i;a j.lsjhq;a;kaf.ka weh b,a,d isáhs'
Wmqgd .ekSu ( www.ada.lk


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.