හදපු පුත්තු ඉන්ජිනේරුවරු, වෛද්‍යවරු, පියාගේ මිනිය භාරගන්න කවුරුත් නෑ, බැරිම තැන සහෝදරයා ඇවිත්


yomq mq;a;= bkaðfkarejre" ffjoHjre" mshdf.a ñksh Ndr.kak ljqre;a kE" neßu ;ek ifydaorhd weú;a
˜‍;ukaf.a ;d;a;df.a uD; foayh mq;d,d fokakg Ndr .kak neßkï ifydaorfhda jk wmgj;a uD; foayh Ndr fokak' whshf.a uD; foayh oeka ojia‌ 17 la‌ ;sia‌fia l¿fndaú, uy frdayf,a' whshd fufyu bkak ´k flfkla‌ fkdfjhs' Tyq fldaám;sfhla‌˜‍ hEhs jHdmdßlhl= jk fyaum%sh rxð;a o is,ajd uy;d oeä lïmkfhka hq;=j Bfha ^17 jeksod& mejeiSh'

l¿fndaú, frday,a uD; YÍrd.drfha fuf,i Èk 17 la‌ ;sia‌fia ;ekam;a lr we;af;a .d,a," ßÉukaâ ys,a" .,aleáh mdf¾ mÈxÑj isá fykaofyajd ioaOdfiak o is,ajd kue;s 69 yeúßÈ újdylfhls'

ish jeäu,a fidfydhqrdf.a uD; foayh ne,Sug l¿fndaú, uy frdayf,a wêlrK ffjoH ks,Odß ld¾hd,h fj; Bfha meñK isá fyaum%sh rxð;a o is,ajd uy;d ;jÿrg;a l;dlrñka fufia mejeiSh'

˜‍ñhf.dia‌ isákafka uf.a jeäu,a whshd' Tyq újdylhs' mq;d,d fokafkla‌ bkakjd' whshd uefrkak bia‌fi,a,d lsh,d ;snqKd tl mqf;la‌ bxðfkarefjla‌ wfkla‌ mq;d ffjoHjrfhla‌ lsh,d' whshdf.a ìß| .d,af,a m%Odk mdi,l ysgmq ksfhdacH úÿy,am;sjßhla‌' whshd iõÈfha wf,ú l<ukdlrefjla‌ úÈyg jev l<d'

mia‌fia ,xldjg wdjd' ta wdjg mia‌fia f.oßka ta wh t,jd .;a;d' mia‌fia whshd ud <Õ wjqreÿ myla‌ ysáhd' Bg miqj Tyq wfma ;j;a {d;shl= <Õ ysáhd' ta b|,d nKa‌vdr.u jeäysá ksjdihl b|,d ;sfnkjd' ta bkak w;r;=r whshdg wikSm fj,d l¿fndaú, uy frdayf,a k;r lr ;snqKd' tys m%;sldr ,nñka isáh§ miq.sh 29 jeksod ñh.shd' ta ñh.shod b|ka whshdf.a uD; foayh Ndr .kak Tyqf.a ìß| ;nd mq;d,d fokakj;a wdfõ keye' mqÿu orefjda fuÉpr yo,d jv,d fyd| ;eklg tkak mdr fmkajmq ;ukaf.a ;d;a;f.a uD; foayh Ndr.kak tkafka keye'

ñh.sh ioaOdfiak o is,ajd uy;df.a nd, fidfydhqrl= jk fykaofyajd kS,a o is,ajd uy;d'

˜‍fuÉpr lj,d fmdj,d yo,d jvmq mq;d,d fokakg ;d;a;f.a uD; foayh ´fka ke;akï ifydaorhka jk wmgj;a uD; foayh fokak wjika lghq;= ms<sfj<g lrkak' ueßÉp ;d;a;f.a wjika lghq;= lrkak neß orejkag ta whf.a orefjda ta whg;a lrkafka Th áluhs'

fuf,i ñh.sh fykaofyajd ioaOdfiak o is,ajd uy;df.a uD; foayh iïnkaOfhka urK mÍla‍IK lghq;= isÿ lsÍug Tyqf.a .d,af,a mÈxÑ ìß|f.ka m%ldYhla‌ ,ndf.k th l¿fndaú, ol=Kq fld<U Ysla‍IK frday,a Widúhg bÈßm;a lrkakehs yÈis urK mÍla‍Il úmq, krisxy uy;d ly;=vqj fmd,sishg ksfhda. lf<ah'

ly;=vqj fmd,sisfha ia‌:dkdêm;s fmd,sia‌ mÍla‍Il pkaok chkd;a uy;df.a Wmfoia‌ u; fmd,sia‌ fldia‌;dm,a ,ysre ^75308& mÍla‍IK fufyhùh'
Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.