වෙබ් අඩවියට ඇතුළු වූ සිසුවාට මෛත්‍රිය දක්වයි


fjí wvúhg we;=¿ jQ isiqjdg ffu;%sh olajhs
ffu;%Smd, isßfiak ckm;sf.a ks, fjí wvúhg wkjirfhka we;=¿ ù o;a; fjkia l<ehs fpdaokd t,a, jQ mdi,a isiqjd wo ish foudmshka iuÕ meñ‚ ckdêm;sjrhd yuq úh'
ckm;sf.a werhqu wkqj tys .sh isiqjd iy foudmshka iu. ffu;%Smd, isßfiak uy;d iqyo l;dnyl fhÿfKah'
isiqjdf.a wOHdmkh id¾:j lr .ekSug iqn  me;=ï tla l< ckdêm;sjrhd isiqjd fjkqfjka úfYaI ;s<sKhla o m%odkh lf<ah'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.