මෙරට තරුණියන් ගණිකා වෘත්තියට මාලදිවයිනට විකුණු ගණිකා ජාවාරම


furg ;re‚hka .‚ld jD;a;shg ud,Èjhskg úl=Kq .‚ld cdjdru uy fud<lre ˜‍frdahs˜‍ yd iqrEmS ldka;djka w,a,d.;a ryia fufyhqu fukak
˜‍ w,a,d .;a;g jevla kE''' wïug ***** .kafka''''˜‍

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.