විමල්ගේ නිවසේදී මියගිය ලහිරුගේ මරණයට හේතුව ලිංගික උත්තේජන අධි මාත්‍රාවක්..? ‍


úu,af.a ksjfia§ ñh.sh ,ysref.a urKhg fya;=j ,sx.sl W;af;ack wê ud;%djla''@ ‍ 
jH>%d fm;s jeäfhka mdkh lr,d 
myq.sh Èkl md¾,sfïka;= uka;%S úu,a ùrjxY uy;df.a ksjfia§ ñh.sh ;reKhdf.a urK mÍlaIKfha ridhksl m%;sM, wkqj  Tyq ñh hk wjia:dfõ§ zjHd>%dz kue;s T!IOh wê ud;%djla f.k ;snQ njg f;dr;=re fy<s ù we;ehs l¿fndaú, frday,a wdrxÑ ud¾. fï jkúg wkdjrKh lr ;sfí'‍

tu m%;sM, iu. ;reKhd iïnkaOfhka  fojeks mYapd;a urK mÍlaIKhla isÿ lrkakg kshñ; w;r ta wkqj kj ÈYdjlska fï .ek mÍlaIK werfUkq we;ehs jd¾;dfõ'

jhi wjqreÿ 24 la jQ wújdyl <ysre cks;ag jeäysáhkaf.a wUqieñ yeisÍï i|yd W;af;aclhla f,i Ndú; lrk jHd>%d T!IOh wjYH jQfha wehs@

msgia;r ksjil rd;%S ld,fha tjeks T!IOhla ,ndf.k Tyq l=ula lf<ao@ hkak jeäÿr úu¾Ykfha§ úi|d.kakg isÿjk .eg¨‍ njg m;ajkq we;'

jHd>%d T!IOh wêud;%djkaf.ka ,nd.ekSu yDohdndO we;=¿ reêr mSvkh wdY%s; frda. we;s lrkakg fya;=úh yels njg ffjoH ks¾foaY ;sfí' YÍrfha f,a .ukd.uk fõ.h wvd, lsÍu fyda fjkia lsÍu fuu T!IOh u.ska isÿjk w;r wê ud;%djka ,nd.ekSfï fya;=u; we;sjk w;=re wdndO ksid isÿjQ urK rdYshla .ek f,dalfha fndfyda ;ekaj, jd¾;d ù ;sfí'

kj mÍlaIKfha m%;sM, wkqj isoaêhg wod< ish¨‍ whf.ka m%ldY ,nd.ekSula isÿjkq we;'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.