ටෙලි නිළියගේ සාදය ජා ඇල වෙරළේ ජයටම - එළිපිටම සිප ගැනීම්..ලිංගික ක්‍රියාකාරකම්


fg,s ks<shf.a idoh cd we, fjrf<a chgu - t<smsgu ism .ekSï'',sx.sl l%shdldrlï
.ïmy Èia‌;%sla‌lfha mÈxÑ fuu fg,skdgH ks<sh ueÈúh miqlrñka isák" fg,s kdgH lsysmhlg rx.kfhka odhl ù we;s ;eke;a;shls'

weh uqo,aj,g oeä lEorlula‌ oela‌jQ w;r fyd¢ka neßkï krlska fyda uqo,a fiùug weh b;d ola‍I ;eke;a;shla‌ njhs mejfikafka'

j¾;udkfha fjr< ido meje;aùu b;du ,dNodhS jHdmdrhla‌ nj weh oek .;af;a hy¿jl= ud¾.fhks'

bkamiq weh fjr< ido .ek oeä wOHhkhla‌ l<dh' wjidkfha fg,s ks<sh fï ms<sn| uq,isg w.g f;dr;=re bf.k .;a;dh' i,a,sj,g lEor weh fjr< idohla‌ ixúOdkh lsÍug ;SrKh lrkq ,enqjd'

fjr< idofha m%Odk ixúOdhsldj wehjQ w;r Wm ixúOdhsldj jQfha wef.a Èh‚hla'

idoh meje;aùu i|yd f;dard .;af;a cdwe, m%foaYhhs' th meje;aùfï Èkh f,i §mjd,s W;aijh meje;s úisku jeksod f;dard .kq ,enqjd'
fjr< idoh i|yd iyNd.s jkakka m%fõY m;%hla‌ ñ,§ .; hq;=hs'

th wju jYfhka remsh,a odyla‌ muK jk w;r tl m%fõY m;%hlska we;=¿ úh yela‌fla tla‌ whl=g mukhs'

úfoaYslhkaf.a m%fõY m;%hl ñ, remsh,a mkaodyla‌ muK jk w;r idoh meje;afjk N+ñfha fkdfhla‌ j¾.fha u;ameka iy u;aøjH úlsŒug ;sfnkjd'

tu ish¨‍ u;aøjH úl=Kkafka fjf<| fmdf<a ñ,g jvd wêl ñ,lghs'

fuys Nhdklu me;a; jkafka úúO u;aøjH Ndú;d lrñka isysh úl,ajQ ;reK ;re‚fhda t<smsgu ism .ekSïj, ksr; ùuhs' u| fõ,djla‌ tf,i ism .kakd Tjqka thska kj;skafka ke;' ,sx.sl lghq;=j, ksr; ùugo mgka .ekSu iq,n lreKla'

iuyr úfoia‌ ;reK ;re‚fhdao fuu fjr< idoj,g iyNd.s jkafka furg ;reK ;re‚hka iuÕ ,sx.sl lghq;=j, ksr; ùfï n,dfmdfrd;a;= we;sjhs'

fjr< ido ms<sn| f;dr;=re iqrdnÿ ks,OdÍkag oek .kakg ,efnkafka Th w;r;=f¾§hs'

tf,i oek.;a miq jydu l%shd;aul jQ tu ks,OdÍyq fjr< idoh jeg¨‍ w;r túg úúO j¾.fha u;ameka fnda;,a ydriShla‌ muK fidhd .ekSug yelsù ;sfnkjd'

cdwe, fjr< idofha kS;s úfrdaë whqßka u;ameka úl+Kd ;snqfKa th ixúOdkh l< fg,s ks<shf.a Èh‚hhs' wjidkfha kS;s úfrdaë l%shd isÿl< ish¨‍ fokd kS;sh bÈßhg f.k taug iqrd nÿ úfYaI jeg,Sï tallfha m%Odk iqrdnÿ mÍlaIl mS'tka'fyauka; we;=¿ ks,OdÍyq lghq;= lr ;sfnkjd'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.