දුමින්ද සිල්වා සිංගප්පූරු ගෙනයාමට සුදානම් ද –පෝරකය අසළ සිටින දුමින්ද වෙනුවෙන් සොයුරිය පෙනී සිටී


ÿñkao is,ajd isx.mamQre f.khdug iqodkï o -fmdarlh wi< isák ÿñkao fjkqfjka fidhqßh fmkS isà

urK oKavkh kshu ù we;s ÿñkao is,ajd isx.mamQrejg f.khdfï W;aidyhla we;s njg miq.shod jd¾;d jqKd'

fï iïnkaOfhka Tyqf.a ifydaoßh jk È,sks is,ajd ÿñkao is,ajdf.a iy ;u f*ianqla Tiafia lreKq meyeÈ,s lsÍula lr ;sfnkjd'

Tyqf.a ifydaoßh jk È,sks is,ajd igykla tlalrñka i|yka lr we;af;a ÿñkao is,ajdj m%;sldr i|yd isx.mamQrejg f.khEug W;aidy lrk njg f;dr;=re jd¾;d lrkafka ck;dj fkdu. heùug njhs'

—ÿñkao is,ajdj isx.mamQrej fj; /f.k hk njg m,jk jd¾;dj, lsisÿ i;H;djhla keye' th ck;dj uq,d lsÍu i|yd m;=rjk fndre l;djla' Y%S chj¾Okmqr frdayf,ka Tyqg m%;sldr lsÍu i|yd nkaOkd.dr ks,OdÍka úiska /f.k .sh;a tys§ frday,a n,OdÍka th m%;slafIam lr ;sfnkafka nkaOkd.dr .;j isák whg m%;sldr l< fkdyels mjiñka' kuq;a ysig fjä folla jeÿkq flfkla úÈyg ÿñkao is,ajdg udkqISh whs;shla ;sfhkjd Tyqf.a frda.S ;;a;ajhkag m%;sldr ,nd.kak'˜ hehs weh f*aianqla igyk Tiafia meyeÈ,s lr ;sfnkjd'

tu igyk my;ska lshúh yelshs'
Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lk


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.