728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, November 22, 2016

  ඊජිප්තුවට සමානම පිරමීඩයක් ඇන්ටාටිකාවෙන් මතුවේ – පිටසක්වල කඳවුරක්

  Bðma;=jg iudku msróvhla wekagdáldfjka u;=fõ - msgilaj, l|jqrla - weußldfõ rdcH f,alï n,kak;a .syska
  wekagdáldfjka msróvhla u;=jQ mqj;la úfoia udOH wKdjrKh lrkjd'

  f.dvkef.k isoaOdka;hka wkqj fuh msgilaj, Ôúkaf.a l|jqrla úh yels njghs u; m,jkafka'

  weußldfõ rdcH f,alaï fcdaka flÍo miq.sh Èfkl fuys ixpdrhl ksr; ù we;s njghs u; m,jkafka'

  .+.,a t¾;a u.ska ,nd.;a PdhdrEm fhdodf.k fï jk úg fuys ùäfhdajlao ks¾udKh ù ;sfnkjd'

  fuh Bðma;=fõ msróv j,g fndfyda fihska iudk jk njo mejfikjd'

  flfia kuq;a fuh lsisfjl= ks¾udKh lrk ,oaola fkdj bfí ks¾udKh jQjla hehs we;euqka mjid ;sfnkjd'
  Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lk

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: ඊජිප්තුවට සමානම පිරමීඩයක් ඇන්ටාටිකාවෙන් මතුවේ – පිටසක්වල කඳවුරක් Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top