ආබාධිත රණවිරුවන්ට පොලිසියෙන් ප්‍රහාරයක්


wdndê; rKúrejkag fmd,sisfhka m%ydrhla 
ckdêm;s f,alï ld¾hd,h bÈßmsg Woaf>daIKhl ksr; jQ wdndê; rKúrejka msßilg fmd,sish l÷¿ .Eia m%ydrhla t,a, lr ;sfnkjd'

fmd,sish mejiqfõ úfrdaO;dlrejka úiqrejd yeÍug fuu l÷¿ .Eia m%ydrh t,a, l< njhs'

fuu úfrdaO;dlrejka úfrdaOh mdñka ckdêm;s f,alï ld¾hd,h wdikakhg meñŒug lghq;= lr ;snqKd' tu ;;a;ajh md,kh lsÍug fmd,sish fuu mshjr .;a njhs jd¾;d fjkafka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.