‘‘කවුද මාව බඳින්නෙ..“ උදයන්ති කුලතුංග වේදනාවෙන් කියූ සංවේදී කතාව


‘‘ljqo udj n¢kafk''— Wohka;s l=,;=x. fõokdfjka lshQ ixfõ§ l;dj
Wohka;s l=,;=x. mqxÑ ;srfhka wmg uqK.eiqK rx.k Ys,ams‚hla' fï jk úg n¾ñka ,hs,s m%kdkaÿf.a w. msms u,a Ñ;%mgfha jevlghq;=j,g weh tlaj isákjd'

fï w;r weh i;s wka; mqj;am;la iu. mej;s idlÉPdjl§ my; mßÈ ;u újdyh .ek woyia m< lr ;snqKd'

ysf;kafka keoao lidohla‌ ne|,d ;ekam;a Wfkd;a fyd|hs lsh,d@
lõo udj n¢kafka lsh,d ;uhs ug wykak ;sfhkafka b;sx'

f.jqKq ld,h .ek fudlo ysf;kafka@
m%Yak wdmq fj,djg f.dvla‌ w~kak we;s' ta;a oeka uf.a ys; talg mqreÿfj,d' ia‌jNdjO¾uh ug ta fj,dfõ ÿkafk wm,hla‌ fjkak we;s' talg ux fudkjd lrkako' ux tajd Èyd Tfya n,df.k bkakjd' ux yqÕla‌ flÜ‌gq fj,d" udkislj Wk;a b;sx ord.kak wudre Wkd' oeka b;sx tfyu ke;=j bkakjd'

ux fyg uefrhso lsh,j;a okafka keye' ux Ôúf;a lsisu jrola‌ fkdlr" fndre fpdaokdj,g wiq l<d' wfka ukaod b;ska'' Ôúf;a…' ux wysxil .Ekq <ufhla‌ lsh,d ;uhs b;sx ug lshkak ;sfhkafka' ug mq¿jka úÈyg mdvqfõ Ôj;a fjkjd' ckm%sh;ajh fï ,eì,d ;sfhk rEmh tla‌l tk foaj,a fjkak we;s b;sx' idudkH .Ekq <ufhla‌ Wkd kx fï lsis m%Yakhla‌ keye fkao lsh,;a ux fj,djlg l,mkd lrkjd'
Wmqgd .ekSu ( www.rategossip.com


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.