මෙන්න ඊයේ මුළු මැණික්හින්නම කඳුලින් තෙත්කල කේදවාචකය


mka;s fkdhd kdkak .sh úfia yq¿ .fÕa Èhhg ieÕj hhs - Photos
uyje,s .fÕa w;= .x.djla jk yqÆ .fÕa ÈhkEug .sh mdi,a isiqka fofofkl= Bfha ^12& oyj,a Èfha .s,Sfuka Ôú;laIhg m;ajqKd'

tu isiqka ue‚layskak" j<, ta r;akdhl uOH uyd úoHd,fha 12 jk fYa‚fha bf.kqu ,nñka isá nj ioyka'

fm!oa.,sl mka;shlg iyNd.s jk nj mjid ;j;a isiqka 4 fofkl= iu. Tjqka ÈhkEug meñ‚ we;s njhs f;,afo‚h fmd,sish ioyka lf<a'

ñhf.dia we;af;a j;af;a.u iy ue‚layskak m%foaYj, mÈxÑj isá isiqka fofofkla'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.