"මම ගියාට පස්සෙ ආයෙමත් ආදරේ හොයාගන්න" - අවසන් වදනපවසමින් කරූගේ දියණිය අද අවසන් ගමන් යන දුක්බර කතාව


˜‍uu .shdg miafi wdfhu;a wdof¾ fydhd.kak˜‍ - wjika jokmjiñka lrEf.a Èh‚h wo wjika .uka hk ÿlanr l;dj 
l;dkdhl lrE chiQßh uy;df.a Èh‚h jk ixÔjkS bkaÈrd äl¾ uy;añhf.a wjika lghq;= ,nk 11 jkod  isÿjkjd'

ta wehf.a wka;su leue;a; mßÈ uyd ì%;dkHfha§'

weh miq.sh 02 jeksod miajrefõ ,kavkfha frday,la ;=<§ ;u Ôú;fhka iuq.;af;a ms<sld frda.S ;;a;ajfha isáh§hs'

ñhhdug fmr ms<sld frda.S ;;a;ajfha isáh§u weh orejka fofofkl=g ujla jqKq wdldrh .ek" orefjl= fjkqfjka ;ukaf.a ðú;hg Ôj;a ùu i|yd ,eî ;snQ wjika wjia:dj;a lem l< wdldrh fukau ðú;fha b;sßj ;snQ flá ld,h mjq, fjkqfjkau .; l< wdldrh mqÿu iy.; nj úfoia udOH o i|yka lr ;snqKd'

fï mqj; ì%;dkHfha dailymail fjíwvúh jd¾;d lr ;snqfKa ‘ks¾NS;Ndjfha iy wdorfha l;djla’ f,ighs'
weh ;ukag mshhqre ms<sld ;;a;ajh je<£ we;s nj oek.kafka 2008 jif¾§hs'

È.ska È.gu l< m‍%;sldrj,ska mshhqre ms<sld frda.S ;;a;ajfhka iïmQ¾K iqjh ,nd.;a weh whsùt*a m‍%;sldr C%ufhka ;u m<uq orejd ìyslrkq ,enqjd'

ta wkqj" wef.a m<uq orejd f,i Èh‚h ;s,sks mjq,g tl;= fjkafka 2012 jif¾§hs'

bka fkdkej;=Kq weh h<s;a whsùt*a m‍%;sldr isÿlr 2015 § mqf;la ìyslrk w;r Tyqf.a È,ka njhs mejfikafka'

;ukaf.a fojk orejd ìyslsÍug n,dfmdfrd;a;=fjka isáh§ ;uka h<s;a ms,sld frda.hg f.dÿre ù we;snj oek.;a;;a WmÈkakg isák orejdf.a Ôú;h fjkqfjka ;ukaf.a m%;sldr mud lrkak bkaÈrd ;SrKh lr we;s njhs jd¾;d jkafka'

ore Wm; kshñ; ld,hg fmr isÿlr m%;sldr i|yd fhduq ùug wehg yelshdj ;snqk;a" ujq l=fia isák wjidk udi lsysmh orejdf.a ðú;fha ;SrKd;aul ld,hla ksid m%;sldr mud lrkakg weh .;a ;SrKh orejdg hym;la jqj;a thska jQfha ðj;a ùug wehg ;snq wjia;dj wysñ ùuhs'

wef.a wjika lghq;= fjkqfjka l;dkdhl lre chiQßh uy;d we;=¿ mjqf,a wh fï jkúg tx.,ka;h n,d msg;aj f.dia we;s w;r wef.a wjika lghq;= wef.au b,a,u msg tx.,ka;fha flkaÜys nDï,s .ïudkfha wef.a ksjfiau isÿ lsÍug kshñ;hs'

‘uu .shdg miafi Thd wdfhu;a wdof¾ fydhd.kak' yenehs uu jf.au wfma nnd,g wdof¾ lrk flfklaf.ka’ hkqfjka weh ;u ieñhd wu;d wjikajrg l< m%ldYfhka bkaÈrd ;u mjq,g yd ieñhdg oelajQ wdorh fl;rï wd;aud¾:fhka f;dro hkak fmfkk njhs úfoia fjí wvú mjikafka'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.