උඩුවරදී දුම්රියේ ගැටුණු මෝටර් රියේ හිටි පස්දෙනා හාස්කමකින් බේරිලා


Wvqjr§ ÿïßfha .egqKq fudag¾ ßfha ysá miafokd ydialulska fíß,d
nÿ,a, - fld<U w;r Odjkh lefrk rd;%s ;eme,a ÿïßfha fmf¾od ^28od& rd;%s Wvqjr ÿïßh ia:dkh wi, ÿïßh yria ud¾.fha§ fudag¾ßhl .eàfuka Bg oeä f,i w,dNydks ù ;sfí'

flfia jqjo tys .sh mia fokl= ydialulska fuka ;=jd, fkd,nd fíÍ we;ehs fmd,sish lshhs'

Èjq,msáh m%foaYfha msßila fudag¾ r:fhka Wvqjr {d;s ksjilg hk úg§ fuu wk;=r isÿjQ nj fmd,sish lshhs'

yd,swe, fmd,sish mÍlaIK mj;ajhs'

nÿ,a, - à'î' r;akdhl
uõìu
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.