728x90 AdSpace

 • Latest News

  Sunday, November 6, 2016

  සමුගත් අමරදේවයන් පුදුමාකාර වූ දෛවෝපගත සිද්ධියකින් ඇයගේ අතගත් හැටි ගැන බිරිඳ අවසන් වරට කියූ කතාව

  iuq.;a wurfoajhka mqÿudldr jQ ffofjdam.; isoaêhlska wehf.a w;.;a yeá .ek ìß| wjika jrg lshQ l;dj
  iria‌j;shf.a ne,afï wvqjla‌ ke;' Tyq mdi,a úfha§u jh,Skh jhkafka wkd.;h .ek fmrksñ;s fmkajñks' oia‌lï ksidu YsIH;ajhla‌ ,nd Ndr;hg hefï jdikdj Tyqg Wod fõ' fï ola‌I isiqjdg iuqfokak Tyq bf.k.;a mdi,a ud;djg leue;a;la‌ ke;' ta;a ix.S; f,dalfha ysksfm;a;gu hk ux i,l=Kq fmkajk" fhdjqka úfha t<sm;af;a isák fï isiqjd fjkqfjka mdi, iuq.ekSfï Wf<,la‌ ixúOdkh lrhs' iuq.ekSug mdi,g tk Tyq ms<s.ekSfï k¾;kh bÈßm;a lrkakS" rcfha l,dh;kfha isiqúhls' weh ux.,ï kegqu kgd Tyq ms<s.kS' u,a ud,hla‌o Tyq f.< m<|jkakSh' fofokdf.a fofk;a tlsfkl hdfõ'

  ffojh''' mqÿudldrh' tod Tyqg zux.,ïz lS wE miqj Tyqf.a m%sh ìßh jQjdh' tod isg wE Tyq iuÕh' kuq;a wehf.a muKla‌ fkdj cd;sfhau oEig lÿ¿ kxjd Tyq iuqf.k f.disks' ish,a, bjid ord fijke,a, fia Tyq iu. wE isáhdh' ˜‍ish,a, yer od hd hq;=h˜‍ hk kHdh lrñka Tyq wo ksla‌u f.disks' iqñysß ;;a msßueoaÿ ta w;eÕs,s wo iS;,h' rgla‌ u;lfha ;nd .;a Tyqf.a ñhqre y~ wo ksy~h' rgla‌ wdorh l< ta lh ksi,h' fï m<jkafka wdpd¾h wurfoaj" ish ksjfia mqj;a m;a iïuqL idlÉPdjla‌ fjkqfjka ,nd ÿka wjidk fydard lsysmhl u;lh'

  wurfoaj m%sh Nd¾hd" úu,dfjdao tys jQy'

  jvq uvqjl ,S ;ef,k" lefmk y~ wiñka Wmka Tyq" uydpd¾h irÉpkaø úiska wurfoajhka f,i kï udre lr" f.!rj nyqudkhg m;a l<y' wurfoaj cd;sfha uyd jdikdjla‌ úh' wo cd;sfhau fk;a l÷<ska f;;a jkafka" tod we,anÜ‌ f,i Wmka wurfoajfhda ish ix.S; u,a iqj| fï forfk;" iodld,slj iqj| lrkq jia‌ b;sß lr ksla‌u hk neúks'

  wurfoajhka iy úu,d wurfoaj talg ys| wjika jrg ,nd ÿka mqj;am;a idlÉPdjhs fï'

  weh Wmkafka Tyqg jvd wjqreÿ y;lg miqjh'

  fhdjqka úfha§''' wdorfhka ne÷Kq fofokd wo;a tfiauh''' fjki" todg jvd fofokdu wo jhiska uqyql=rd hEuh' úhm;a ùuh'

  fldf<dïf;dg ke; uy¨‍ ù
  wjkay, ke; mer‚ ù
  tod y|uhs wo;a hෞjkfha
  tfy;a wm fokakd
  n,ka levm; fid֧fha'''

  Tyq fy<fha uyd .dkaO¾jhd mKa‌ä;a ví,sõ' ã' wurfoajfhdah' wE''' Tyqf.a fijke,a,''' úu,d wurfoajh'

  ˜‍ug jhi wjqreÿ yf;a§ ;d;a;d jh,Skhla‌ ;E.s ÿkakd'

  ˜‍wfmda''' fu;=udf.a m%:u fma%uh uu fkdfjhs jh,Skhhs' ug jvd wdorh lf<a jh,Skhg''''˜‍ úu,d wurfoaj iskdfiñka lshoa§ wurfoajhka o iskdfikakg mgka .;af;ah' u| fõ,djla‌ iskdfiñka isá Tyq h<s y~ wjÈ lf<ah'

  ta ;d;a;d yodmq jh,Skhla‌' ;d;a;d fudrgqfõ ysgmq fyd|u jvq ld¾ñlfhla‌' tod b|,d uu jh,Skh mqyqKq jqKd' uf.a f,dl= whshd tï' Ô' fmf¾rd l,dh;kfha bf.k .;a;d' Tyq ug jh,Skh mqyqKq l<d' whshd wo wm w;r kE' wfma ;d;a;dg mq¿jka jh,Skh wl=rg áhqka lrkak' ;d;a;d;a fyd| jh,Sk jdolfhla‌' ug ta wdNdIh f.or ;snqKd' wurfoajfhda wjqreÿ wiQjl muK w;S;h h<s wdj¾ckh lrkakg mgka .;af;ah' uf.a wïud fuf;daÈia‌;' ;d;a;d nqoaOd.fï' uu wïud tla‌l bßod m,a,s hkjd' .S;sld .dhkd lrkjd' ;d;a;d tla‌l mkai,a hkjd' .d:d lshkjd' fodrlv wia‌k mjd uu lshd ;sfnkjd' bia‌ir uu Ñ;%mg n,kak hkafka bx.S%is ueâ,Skh;a wrf.k' Ñ;%mgfha .S; hoa§ uu fyd|g wyf.k b|,d u;fl ;shd .kakjd' bka mia‌fi f.or weú;a ta .Sh ueâ,skfhka jdokh lrkjd' tfyu ;uhs ta ldf,a Ôú;h' ta ldf,a uu we,anÜ‌ fmf¾rd'''

  Tyq ;u ku wurfoaj jQ yeá o iskdfiñka úia‌;r lf<ah'

  y;<sia‌ .Kkaj, ie<,sys‚ uqøK kdgHfha lú .dhkd lf<a uu' ix.S;h yeÿfõ;a uu' b;ska uu ie<,sys‚fha lú .dhkd lrk whqre tjl ,xld§m m;a;f¾ ã' î' Okmd, uy;d;a" uydpd¾h tÈßùr irÉpkaøhka wyf.k b|,d' fï <uhd fï úÈyg lú .dhkd lrkj kï isxÿ lsõfjd;a fldfydug ysàúo'''' lsh,d ta fokakd l;d fj,d bka mia‌fi udj Ndr;hg hjkak ,xld§m m;a;frka YsIH;ajhla‌ wdrïN l<d' ck;djf.ka ta YsIH;aj wruqo,g i,a,s tl;= l<d' iuyre remsh," fol wruqo,g tõjd' ta YsIH;ajh yeÿfõ ud fjkqfjkauhs' ck;djf.a uqo,ska uu Ndr;hg .shd' wo;a uu uf.a rgg ck;djg Kh.e;shs tod ug l< Wmldrhg'

  uu mkia‌;=fka Tla‌f;dan¾j, Ndr;hg .shd' irÉpkaø uy;a;hd lsõjd we,anÜ‌ fmf¾rd lshk ku iqoiq kE lsh,d' wurfoaj kñka uf.a ku t;=ud fjkia‌ l<d''' rfÜ ck;dj ug l< Woõjg fmr<d uu;a Woõ l< hq;=hs' b;ska ta l<.=K ie,lSug ;uhs wurfoaj moku yryd uu wkd.; mrmqrg ix.S; {dkh ,ndfokak fï jevuq¿ bÈßm;a lrkafka' uf.a mq;d rxck ta i|yd uQ,sl ù isákjd''''

  ug u;lhs uf.a wïud frday,a.; fj,d ysáhd' uu wïuj n,kak frday,g .shd' ug yßu ÿlla‌ oekqKd' uu frday,g .sfh;a ueâ,Skh wrf.k' frdayf,a b|,d uu ÿflka f.or wdjd' wïud flfrys ug mqÿudldr fifkyila‌ oekqKd' zmdrñ;d n,z .Shg uq,ajqfKa uf.a ta uõ fifkyi' zwud uEks''' hEhs lS wurfoajhka i¾mskdj wi,g mshux lf<ah' Tyq th jhkakg mgka .;af;a ta .Sho .hñks'

  mdrñ;d n, mQð; mQð;
  nqoaO ÈjdlrhdfKda'''
  fjila‌ fmdfyda Èk ÈkQ fial f,dj
  nqoaO ÈjdlrhdfKda'''

  fï .Sh ;eá.; lf<a ye|, úch Ñ;%d.drfha' ñY%d lshk má.; lsÍfï Ys,amshd ;uhs tod ysáfha' uu;a kkaod ud,sks;a .S;h .ehqjd' ta;a má.; lsÍu u.È k;r lr,d' ne,skakï .Sfha rihg jYSfj,d ñY%dg frfldaâ lrkak wu;l fj,d' b;ska wms wdfh;a uq, b|,u isxÿj lsõjd''' wurfoajfhda h<s iskdfikakg mgka .;ay'

  fudysÈka fn.a ug wduka;%Kh lf<a mqxÑ idÿ lsh,d' uu t;fldg fmdähs fka' zwfYdalud,dz Ñ;%mgfha uu jh,Skh jdokhghs .sfha' .jqia‌udia‌g¾ ;uhs ix.S;h wOHla‌IKh lf<a' ta;a Ñ;%mgfha ug ;dmifhla‌ úÈyg rÕmdkak;a jqKd'

  uu rÕmEfõ ud úiskau .dhkd lrk zwehso lf<a hfula‌ wdf,az .Sh .hñka' .jqia‌ udia‌g¾ ug yßu wdofrhs' ta ldf,a ;uhs fn.a ug mqxÑ idÿ lsh,d lsõfõ' bka mia‌fi uu rÕmEfõ kE' ug u;lhs .jqia‌ udia‌g¾ Ñ;%mgfha kdudj,sfha uf.a ku i|yka lf<a ví,sõ' ã' we,anÜ‌ fmf¾rd iyh ix.S; wOHla‍Ijrhd lshdhs' .jqia‌ udia‌g¾ ta fjoa§ uf.a oia‌lï y÷kdf.k ysáhd' fï w;S;h u;la‌ fjkfldg;a f,dl= wdYajdohla‌ oefkkjd' wo bkak mrmqrg fï jf.a w;S;hla‌ w;aoelSula‌ kE''' wms tod lemjqKd' m%;sNdj jHq;am;a;S iy i;;dNHdih wo orejkag kE' wms tod úh;a mçjre weiqre l<d''' uu Ndr;fha§ jh,Sk jdokh bf.k .;af;a moau úN+IK úYaKq f.daúkao .=re;=udf.ka''' tla‌ mfil jh,Skhla‌ iy i¾mskdjls' wfkla‌ mi ;í,d hq.<hls' Bg ueÈj Tyq ;ekam;a ,S,dfjka ys| isà' ol=K;ska mqgq wekaog ;Ü‌gq lrñka Tyq .Shla‌ uquqKhs' fijke,a,jka úu,dfjda Tyq wi,gu ù isá;s'

  Tyqf.a ksjyfka§ wm Tyq yuq jQfha mehla‌ ;=< l;dny wjika lsÍfï fmdfrdkaÿj u;h' ta Tyqf.a úfõl iqjhg uq,a;ek §fï wÈgks' tfy;a ld,h .; jkq fkdoe‚ks' meh follg ;=klg jvd Tyq wm iuÕ .; lf<ah' ienúkau th iqkaor fudfyd;la‌ h<s fkd,nk wmQ¾j w;aoelSula‌ njg m;aú‚' fu;=udf.a iyldßh ùfï ks,h ug ,efnoa§ álla‌ nh ys;=Kd' wdidjl=;a ;snqKd' wdihs nhhs folu' fï jf.a flfkla‌ fldfyduo uu n,d.kafka lshk nhhs ug we;s jqfKa' uu fu;rï ld,hla‌ fïjd iÕjd f.k ysáhd' oeka lshkak ´fk' Ôú;h lshkak nE' yÈisfha uu uerefKd;a ta ksihs fïjd lshkafka hEhs mjiñka wurfoajhkaf.a m%sh ìß| úu,d wurfoaj wm iuÕ l;dny werUqjdh'

  fu;=ud tla‌l tkak l<ska uu;a la‌fIa;% .Kkdjl fyd|g lrKï .ymq flfkla‌' uu ck.S .ehqjd gj¾fyda,a kdgHj, rÕmEjd kegqï l<d ix.S;h l<d' fï Tla‌fldu foaj,a fmÜ‌g.ul od,d f,dl= bífnla‌ od,d me;a;l ;sínd' bka mia‌fi fu;=ud miqmi wdjd'

  ´ fufia mjioa§ wurfoajhka iskduiqj ta widf.k isáfhah'

  fu;=ud mqxÑ ì,sfËla‌ yd iudkhs' ;la‌lälï" iQ;a;r" fydruerlï fudl=;a okafka kE' ñksia‌iq y÷kd .ekSfï m%{dj ug ;sfhkjd' uu fndfydau fiú,af,ka bkafka iuyre tkjd fu;=udg lsh,d foaYmd,khg iïnkaO fjdhsia‌lÜ‌ .kak i,a,s§,d;a .kak ne¨‍jd' i,a,s ug w¨‍hu Æ fl<ms~la‌ yd iudkhs' uu ta whg myod §,d m%;sla‌fIam l<d' ta wjia‌:dj,§ wfkla‌ wh l< foa fu;=ud lf<a kE'

  ta uu fu;=ud miq miskau isá ksid' ta ksid ;uhs foaYmd,khg;a fu;=ud .sfha ke;af;a' uu th Wml%uYS,Sj je<ela‌ jQjd'

  ienEjls'''' wurfoajhka foaYmd,k jYfhka lsisÿ ms,lg fkdue;' ta ksiduh ck;djf.a m%idoh' wdorh fkdu|j Tyq ,nñka isákafka'

  fldhsfjf,a;a uu fu;=ud tla‌l bkakjd' ldg;a tkak nE ug fydfrka' ta ksidfka wog;a ck;djf.a je÷ï msÿï ,nñka ,ia‌ikg bkafka' t;=ud lSlrej yeÿK orefjla‌' ys;=jla‌ldr kE' lshk foa wykjd'

  tfia lshoa§ wurfoajfhda wE je<lSug W;aidy lr;s'

  fu;=ud leu;s kE fïjd lshkjdg uu ks;ru t;=udf.a f,dalfha ießirkak t;=udg bv§,d bkafka' t;=udf.a f,dalh .dkaO¾j f,dalhhs'

  Tyq h<s i¾mskdj jhñka'''''''''

  uqjro msms u,a f.duq w;f¾ ke; wdof¾
  foaÿkafka meyefha if|a ke; wdof¾
  y|mdfka .Õ Èh /<s w;f¾ ke; wdof¾

  fï .S;h uydpd¾h úu,a Èidkdhl yqÕdla‌ l,ska yo,d ÿkafka wE lSjdh'

  z;kqj uf.az wurfoajfhda lSy'

  c.ka fudayskS uOqr NdIsŒ
  pdre foayskS lu, jdiskS
  iria‌j;S foaù jkafoa'''

  Tyq h<s i¾mskdj jhñka .hhs'

  fï f,dafla ke;sj wmsj fjk f,dalhlg f.kshkjd jf.a fkao úu,djka wfmka úuiqjdh'

  uq,au iriú iïudk Wf<,g udkjisxyhka ye¥ f;aud .S;h ;uhs Th iria‌j;S .Sh' ta ldf,a iriúh l¾;D ;=ud úu,isß fmf¾rd uy;a;hd''' wurfoajhka lshoa§ thdf.a ;d;a;d fndr,eia‌.uqfõ lúhd wE hehs lSjdh'

  Tyq h<s i¾mskdj wi,g f.dia‌ th jhñka .ehSu wdrïN lf<ah'

  lror fmdÈ ne| .e,msg mgjd
  lreuh l¿ f.dkq fmrgqj ne|f.k
  fï Ôjk u. wm hkjd
  ta .ufka ÿla‌ odfya ksjd,k
  .S mo uqj.ska msgfjkjd

  iqkaor w;S;h .ek fndfyda oE Tyq wm iuÕ h<s wdj¾ckh lf<ah' ta iEu wjia‌:djl§u wurfoajhkaf.a uqj. iqkaor iskyjla‌ my< úh'

  ksla‌u .sh u;lhla‌ f,i Tyqg cd;sh iuqfokafka ke;' isxy, .S;h" ix.S;h" iskudj wE uy l,d hdhka Tyq úiska ire idr lr ;sfí'

  cd;sfha iqNdú;h'''

  wdpd¾h wurfoajhdKks"
  msx fl; fy< rka forfKa h<s h<s;a bmfoajd'''

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: සමුගත් අමරදේවයන් පුදුමාකාර වූ දෛවෝපගත සිද්ධියකින් ඇයගේ අතගත් හැටි ගැන බිරිඳ අවසන් වරට කියූ කතාව Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top