ලිංගික සංක්‍රාන්තිකයෙකුට පෙම්කළ තරුණයෙකුට ලිංගික සංක්‍රාන්තිකයන් කළ නරුම අපරාධය


,sx.sl ixl%dka;slfhl=g fmïl< ;reKfhl=g ,sx.sl ixl%dka;slhka l< kreu wmrdOh
msßñ flfkl=hs .EKq flfkl=hs lrk wdof¾ iïu;hs' yenehs msßñ fokafkla lrk wdorhg wiïu; fma%uhla' wms lshkak yok fï l;dfj;a ;sfhkafka tfyu wdorhla' ta jqKdg ta wdor l;dj yeu tllgu jvd fjkia fjkafka Nhdkl wmrdOhl fl<jr fï wdor l;dfõ iSudj jqK ksid' fïl fj,d ;sfhkafka bkaÈhdfõ' yßhgu óg udi follg l<ska ;ud fïl isoaO jqfKa'

wms yefudau f.dvla Wkkaÿfjka hk tlu ;ek f*ianqla tflka wjqreÿ 18l ;reKfhla ;re‚hlg wdof¾ lrkak mgka .kakjd'

fï ;reKhdf.a ku ú,shï' ;re‚hf.a ku whsYaj¾hd…'

whsYaj¾hd lshkafka ;re‚hla fkfõ' ta lshkafka ,sx.sl ixl%dka;slfhla''

fudyqkaf.a wdor l;dj udi .Kkla ÿr hk;=re ú,shï oekf.k b|,d keye ;uka wdorh lf<a ,sx.sl ixl%dka;slfhlag lsh,d'

f*ianqla tflka mgka .;a fï wdor l;dj f.dvla ÿr .shd' hk yeu;eklu ú,shï whsYaj¾hd tlalf.k .shd' ldgj;a ys;=fka keye fï fl,af,la fkfõ lsh,d' fudlo ta ;rï fjkia jQ flfkla ksid'

fldfyduyß ú,shï ojila oek.kakjd ;uka fmïlf<a ,sx.sl ixl%dka;slfhlag lshd'

ys;d.kak mq¿jka fka fï jf.a fndrejlg /jgqkdu fld,af,lag ysf;k foa'

Tyq i;H oek.;a; ojfia whsYaj¾hd ish¨‍ i;H ú,shïg mjikjd' whsYaj¾hd ú,shïg n,lrkjd ;ukaj újdy lr.kak lsh,d' ta fhdackdj m%;slafIam lrk ú,shï fï iïnkaOhg kej;Sfï ;s; ;shkjd'

ú,shï ;ukaf.a ÿrl;kh mjd l%shd úrys; lr.kakjd' fï ksid ish¨‍ m%Yak fl<jrla jqKd lsh,d Tyq is;kjd'

kuq;a whsYaj¾hdf.a uj lshd .kakjd ;j;a ,sx.sl ixl%dka;slfhla ú,shïf.a f.org hkjd'

wdkka§ kï whsYaj¾hdf.a uj we;=¿ lKavdhu ú,shïf.a f.org weú;a lshkjd fï iïnkaOh újdyhla olajd f.k hdhq;=hs lshd' whsYaj¾hd w; lmdf.k ishÈú ydkslr .ekSug W;aiy l< ksid fï .ek Tjqka fmd,sishg meñ‚,s l<d lshd;a ú,shïf.a wïuhs ;d;a;dghs ;¾ckh lr,d'

fï .ek oek.;a; ú,shïg ish,a, tmd jqKd' Tyq ;Èkau lshd isáfha ;ukag whsYaj¾hd újdy lr.ekSug wjYH keye lsh,d'

ojila ksjiska hk ú,shï tljr w;=reoyka fjkjd' ojia ;=klg miafia f.or whg oek.kak ,efnkjd ú,shï fldaÉÑhg mek,d ishÈú ydkslrf.k lsh,d'

yenehs fï .ek f.or whg iel ysf;kjd' fï ksid fï .ek idOdrKh mÍlaIKhla b,a,d Tjqka Widú hkjd' fudyqf.a isrer mßlaId l< miq fy<sfjkjd ú,shïj ljqre yß >d;kh lr fldaÉÑhg ;,a¨‍ l<d lshd'

urkak l<ska lDr úÈhg jo;a §,d'

fmd,sish iel l<d fï urKhg whsYaj¾hdf.a uj we;=¿ lKavdhu' fï wkqj fmd,sishg ish,a, mdfmdÉpdrKh lrk wdkka§ ms<s.kakjd ú,shïj uerejd lsh,d'

urkak l<ska ú,shïj ksrej;a lr Tyqf.a Worh iy ,sx.sl wjhjhka lmd oeïu nj;a wdkka§ ms<sf.k'

oeka wdkka§ iy whsYaj¾hd bkafka ysf¾ Ôú;dka;h olajd isro~qjï úÈñka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.