ලංකා ඇමරිකා හමුදා අභ්‍යාසයක් ත්‍රී’මලේ


,xld weußld yuqod wNHdihla ;%S’uf,a
mqyqKq ixpdrhla  ioyd  ;s‍%l=Kdu,h jrdhg   meñK isák  weußld  kdúl yuqodjg  wh;a   ‘‘iu¾fiÜ’’ hqo fk!ldfõ ueßka fin¿ka yd  Ys‍% ,xld kdúl yuqodfõ mqyqKq fin¿ka  w;r  ;s‍%l=Kdu,fha § mqyqKq wNHdihla meje;ajq nj kdúl yuqodj lshhs'

forfÜ kdúl yuqod w;r  iyfhda.s;dj j¾Okh lr .ekSu"  yuqod yelshdjka j¾Ok lr .ekSu"  l=vd hd;‍%d fufyhqï yelshd j¾Ok lr .ekSu"  wmrdO l<ukdlrK fufyhqï  fuu wNHdifha § wruqKhs'

Ys‍% ,xld kdúl yuqodfõ m<uq ueÍka  n,>kfha mqyqKq ,nk ks,OdÍka y;a fokla yd kdúlfhda 150 fokla yd weußld kdúl yuqod Ngfhda 150 fofkla fï wNHdifha ksr; jqy' Loading...

No comments:

Powered by Blogger.