මහින්දගේ ජන්ම දිනයේදී ප‍්‍රවීණ ජෝතිර්වේදි ඉන්දික තොටවත්තයන් කියනා ප‍්‍රභල අනාවැකිය පත්තු වෙයි...


uyskaof.a ckau Èkfha§ m‍%ùK fcda;s¾fõÈ bkaÈl f;dgj;a;hka lshkd m‍%N, wkdjelsh m;a;= fjhs'''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.