මල් ආසනයක් මත හිඳුවා රැස් වලල්ලකුත් යොදා බුදු පිළිරුවක් මෙන් පිළිරුවක් සමන්තභද්‍ර හිමියෝ තම දෑතින්ම නිරාවරණය කරලා


u,a wdikhla u; ys÷jd /ia j,,a,l=;a fhdod nqÿ ms<srejla fuka ms<srejla iuka;Nø ysñfhda ;u oE;skau ksrdjrKh lr,d ^PHOTOS&
isß iuka;Nø ysñhkaf.a ms<srejla miq.sh fmdfydaod Wkajykafia jevjik wdY%ufha§ ksrdjrKh fldg ;sfnkjd'

Ôj;aj isáh§u ysñkulf.a m%;sud jykafia kula fufia ksrdjrKh lsÍu úfYaI;ajhla''

tfukau fuh u,a wdikhla u; bÈlr ;sîu;a nqÿ rcdKka jykafiaf.a m%;sudjl ;sfnkakdla fuka /ia j,,a,la fhdod ;sîu;a iqúfYaIs lreKla f,i oelaúh yelshs'
Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.