පෙර දිනයක මා පෙම් කළ හැතිරිය - තවකෙක් දක්කනවා - අමරදේව මාස්ටර් කැම්පස් සිසුන්ට ගී කියමින් විහිළු කළ හැටි


fmr Èkhl ud fmï l< ye;sßh - ;jflla olalkjd - wurfoaj udiag¾ leïmia isiqkag .S lshñka úys¿ l< yeá
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.