මුම්බායි ඉන්දියන්ස් පිලේ සියලු බර කර මත පටවමින් මහේලට නීටා අම්බානිගෙන් ලොකු තෑග්ගක්


uqïndhs bkaÈhkaia msf,a ish¨‍ nr lr u; mgjñka ufya,g kSgd wïndksf.ka f,dl= ;E.a.la
uqïndhs bkaÈhkaia msf,a m%Odk mqyqKqlre OQrhg ysgmq Y%S ,xld kdhl ufya, chj¾Ok m;afldg ;sfnkjd'

Tyq mqyqKqlre OQrhg m;aj ;sfnkafka uqïndhs bkaÈhkaia msf,a ysgmq mqyqKqlre ßlS fmdkaáka fjkqjghs'

ßlS fmdkaáka whs mS t,a ;rÕdj,s 4la i|yd uqïndhs bkaÈhkaia msf,a mqyqKqlre OQrh oerejd'

fujka lKavdhul m%Odk mqyqKqlre OQrh ysñùu ;dug úYd, f.!rjhla nj ufya, mjid ;sfnkjd'

w{dodhl kdhlfhl= yd olaI ms;slrefjl= jk ufya, 2017 whs mS t,a ;rÕdj,sfha§ uqïndhs bkaÈhkaia msf,a j.lSu orkq we;s njhs uqïndhs bkaÈhkaia msf,a n<OdÍka mjid ;sfnkafka'

tu lKavdhfï ysñldßksh jk kSgd wïndks mjid we;af;a ufya, uE; ld,fha l%slÜ l%Svdjg ìysjQ ;SlaIK kqjKlska fyì mqoa.,fhl= nj;a Tyqj idorfhka ms,s.kakd nj;ah'

tlai;a wrdì tó¾ rdcHfha§ mlsia;dkh yd mej;s fgiaÜ ;rÕdj,sfha§ yd bkaÈhdfõ§ mej;s 20hs 20 f,dal l=i,dkfha§ tx.,ka; lKavdhfï ms;slrK WmfoaYljrfhl= f,i Tyq oelajQ olaI;d fuu ;k;=r ysñùug fya;=jQ nj mejfihs'
Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.