රංගන ශිල්පි සරත් චන්ද්‍රසිරි රෝහල්ගත කරයි අපි ඔහුට ඉක්මන් සුව පතමු


rx.k Ys,ams ir;a pkaøisß frday,a.; lrhs wms Tyqg blauka iqj m;uq
yÈisfha we;s jQ yDohndOhla ;;a;ajhla fya;=fjka rx.k Ys,ams ir;a pkaøisß yÈisfha frday,a.; lr we;s nj jd¾;d fjkjd' we,amsáfha Bfha ^20od& meje;s ckla fma%u,d,af.a fõÈld kdgHhla w;r;=r Tyq fuf,i frda.S jQ njhs i|yka jkafka'

ir;a pkaøisß uy;d fï jkúg we,amsáh frday,g we;=<;a lr we;s w;r" Tyq frday,a oeä i;aldr tallhg we;=<;a l< nj frday,a wdrxÑ i|yka lrkjd' flfia fj;;a Èk fol ;=kl ld,hla Tyqg frday,a.;j m%;sldr ,nkakg isÿ jkq we;ehso i|yka'
Wmqgd .ekSu ( www.mini.gossiplankahotnews.com
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.