ජනප්‍රිය නිළියක් අභිරහස් ලෙස මියයයි නිරුවත් මළ සිරුර නිවස තුල තිබියදී හමුවෙයි - වීඩියෝ


ckm%sh ks<shla wNsryia f,i ñhhhs ksrej;a u< isrer ksji ;=, ;sìh§ yuqfjhs - ùäfhda 
29 yeúßÈ úfha miqjq  in¾kd wdkkaoa Sabarna Anand kue;s ol=Kq bka§h ks<shla wNsryia f,i ñhf.dia ;sfnkjd'

weh fpkakdhs ys uy,a ksjdihl ;ksj ðj;aj isá njhs úfoia udOH jd¾;d lrkafka'

fmd,sishg ,o f;dr;=rla wkqj l< fidaÈis lsÍul§hs wehf.a ksji ;=< ;sî ksrej;a u<isrer yuqù we;af;a'

fuh >d;khla njg iell<;a mYapd;a urK mÍlaIKfhka wk;=rej fuh ishÈú kid .ekSula njghs miqjwkdjrKh ù we;af;a'

flfia fj;;a wef.a uõmshka mjiafka ;ukaf.a Èh‚hf.a urKh .ek ieliys; njhs'

weh fou< fg,s kdgH fukau rEmjdysks jevigykla lsysmhlu ksfõÈldjla f,io lghq;= lr ;sfnkjd'
Wmqgd .ekSu ( www.hirunews.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.