කෝටි දෙකක් විතර බලපු මේ පිංතූරය ඔබට පෙනෙන්නේ කොහොමද?


fldaá folla ú;r n,mq fï msx;+rh Tng fmfkkafka fldfyduo@
tlu msx;+rhla foúÈhlg olskak ,efnk wjia:djla ;uhs fïl' imgur kï fjí wvúfha olakg ,efnk fuu msx;+rh Optical Illusion f,ihs kïlr ;sfnkafka' fï jkúg ñ,shk 1'8g jeä msßila fï msx;+rh krUd ;sfnkjd'
In Room Safe Available hkqfjka kïlr ks¾udKh lr we;s fï u.ska ldurhla ;=< fmd;la lshjkakl= fukau" ldurhla ;=< wúkS; yeisÍul fhfok hqj<lao oelsh yelsh'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.