පිදෙල් කස්ත්‍රෝ ජීවන ගමන නිම කරයි


msfo,a liaf;%da Ôjk .uk ksu lrhs 
ysgmq lshqndkq kdhl *sfo,a liaf;%da wNjm%dma; ù ;sfnkjd'

ñh hk úg Tyq 90jk úfha miqjqKd'

fï ms<sn| jeäÿr f;dr;=re fuf;la jd¾;djkafka keye''

lshqndj kej; ck;djg ,ndÿka kdhlhd f,i trg ck;dj Tyqj i<lkq ,enqjd'

flfia fj;;a Tyqf.a úreoaOjd§ka Tyqj ye¢kajQfha úmlaIh oeäj u¾okh l< mqoa.,fhl= f,ih'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.