එදා සරෝජා, පුංචි සුරංගනාවී එක්ක කරළියට ආ නිත්‍යවානි අද ඉන්න තැන


tod ifrdacd" mqxÑ iqrx.kdù tlal lr<shg wd ks;Hjdks wo bkak ;ek
wdpd¾h fidaur;ak Èidkdhl wOHlaIKh l< ‘ifrdacd’ <ud Ñ;%mgh ld w;r;a f.dvla ckm%sh jqfKa ifrdacd kï mqxÑ oeßúhf.a pß;ho iuÕska' tod ifrdacdf.a pß;hg mK fmõfõ ks;Hjdks lkaoidñ' thska miqj wmg weh yuq jqfKa fidaur;ak Èidkdhl úiskau wOHlaIKh l< ‘mqxÑ iqrx.kdú’ Ñ;%mgfhka'

tys§ weh i;Hd kï fou< oeßhf.a pß;hg mK ÿkakd' brdkfha 17 jeks fgfyrdka wka;¾ cd;sl Ñ;%mg Wf<f,a rx.kh i|yd jk f.da,avka ng¾*a,hs iïudkfhka ks;Hjdks msÿï ,enqjd'

ifrdacd ksid rgu y÷kd .;a ks;Hjdks i;Hd ksid 2003 jif¾ iriúh iïudk Wf,f<a§ fyd|u ks<sh f,iska iïudkkSh fjkak;a Nd.Hjka; jqKd' ta fjkfldg ks;Hjdksf.a jhi wjqreÿ oyhla' ta ksid furg fyd|u ks<sh f,iska iïudk ,o <dnd,;u ks<sh fjkafk;a weh' thska oy;=ka jirlg miqj ks;Hjdks tod iriúh iïudkfhka msÿï ,o wdldrh isysm;a lf<a fuf,iska'

—mqxÑ iqrx.kdú Ñ;%mghg odhl fjkfldg uf.a jhi wjqreÿ oyhla ú;r we;s' oekg jir .Kkla .; fj,;a ‍yefudagu jf.a udj u;l mqxÑ iqrx.kdú Ñ;%mgfha i;Hd úÈhg ;uhs' ta ksid f,dl= i;=gla ysf;a ;sfhkjd'brdkfha fgfyrdka wka;¾cd;sl iïudk Wf,f<a§ jf.au iriúh iïudk Wf,f<a§;a ug iïudk ysñ jqKd' tod iriúh iïudk Wf,f<a§ mqxÑ uu fyd|u ks<sh f,iska iïudkkSh ùu uf.a Ôú;hg jpkfhka úia;r lrkak neß i;=gla f.k ÿkakd'˜

ks;Hjdks mqxÑ iqrx.kdú jqK yeá u;lo@

mqxÑ iqrx.kdú fjkak l,ska uu ifrdacd jqKd' ifrdacd Ñ;%mgh lrk ldf,a ux tl jif¾ ysáfha' ifrdacd Ñ;%mghg mqxÑ fou< .eyekq <ufhla fydhkak fidaur;ak wxl¨‍hs f¾Kqld wekaáhs wfma biafldaf,g;a wdjd' uu bf.k .;af;a nïn,msáh rdukdoka yskaÿ nd,sld úoHd,fha' tod fidafu wxl¨‍hs f¾Kqld wekaáhs weú;a Ñ;%mghl rÕmdkak leue;s whg w; Wiaikak lsõjd' wfma mka;sfh;a f.dvla fofkla w; biaiqjd' uu;a tfyu l<d' Bg miafia ;sr mÍlaIKhlg Èk ÿkakd' ta jqK;a tod uf.a wïud mrlal= fj,d ksid ug ta wjia:d‍jg iyNd.s fjkak neß jqKd' wms fidafï wxl,ag l;d l<du wjidk ;sr mÍlaIKh ;sfhk ojig tkak lsh,d lsõjd' t;ek <uhs tlaoyia mkaishla ú;r ysáhd' wka;sug <uhska oyhla ú;r f;dard .;a;d' ta w;rg uu;a we;=<;a jqKd' yenehs fï whf.ka tla flfkla ú;rhs f;dard .kafka lsh,d fidafï wxl,a tod lsõjd' Bg ojia follg miafia ifrdacd Ñ;%mgfha ifrdacdf.a pß;hg udj f;dard .;a;d lsh,d flda,a lr,d lsõjd' ug mqxÑ iqrx.kdú Ñ;%mgfha rÕmdkak;a wjia:dj ,enqfKa" ifrdacd Ñ;%mgh ksid ;uhs'


mqxÑ iqrx.kdú Ñ;%mgfha o¾Yk ;,h ks;Hjdksg oekq;a wu;l ke;=j we;s@

tal ug ljodj;a wu;l fjkafka keye' uykqjr È.k lshk m%foaYfha ;uhs rE.; lsÍï ;snqfKa' ,iaik f,dl= fydag,hla ;snqKd' uyje,s .Õ msysg,d ;snqfK;a ta <Õu ;uhs' ug mqxÑ iqrx.kdú Ñ;%mgfhÈ f.dvla l%shdldrlï lrkak isÿ jqKd' ta w;f¾ nhsisl,h mÈk tl ;uhs f,dl=u jefâ jqfKa' fudlo t;fldg ug nhsisl,a mÈkak mq¿jkalula ;snqfKa keye' ta ksid yeuodu rE.; lsÍï bjr fj,d uu nhsisl,a mÈkak mqreÿ jqKd' ta <Õu ;snqKq msÜgkshlg .syska ug nhsisl,a mÈkak mqreÿ lf<a ,hsáka lrk whshd flfkla'

Ñ;%mgfha uu;a tlal rÕmE ;drl fyÜáwdrÉÑ whshd ug jvd wjqreÿ folla ú;r jeäuy,a' thd <Õ f,dl= oekqula ;snqKd' thd ug thd okakd f.dvla foaj,a lsh,d ÿkakd' äialjß pek,aj, n,k foaj,a jf.au idudkH oekqu lreKq;a lsh,d ÿkakd' uu;a wdidfjka tajd wyf.k ysáhd'

fidafï wxl,af.a wOHlaIKh fldfyduo@

ifrdacd Ñ;%mgh ksid mqxÑ iqrx.kdú Ñ;%mgfha§ ug fidafï wxl,a w¨‍;a flfkla jqfKa keye' ifrdacd Ñ;%mgh lrk ld,fha§ kï wxl,a ug f.dvla foaj,a lsh,d ÿkakd' ta ldf,a ug fyd£ka isxy, l;d lrkak yelshdj ;snqfK;a keye' iuyr o¾Yk lrk yeá wxl,au rÕmd,d fmkajkjd' mqxÑ iqrx.kdú lrk ld,h fjkfldg ifrdacd Ñ;%mgfha w;aoelSï tlal uu rx.kh .ek álla oekqj;a fj,d ysáfha' lrkak ´ks foa wxl,a lsõju uu rÕmd,d fmkajkjd'

oeka l,dfjka wE;a fj,d bkak tl .ek ks;Hjdksg ÿl ke;so@

ux ta ld,fha b.kSï lghq;=hs l,d lghq;=hs folu iunrj lrf.k .shd' ifrdacd Ñ;%mgfhka miqj uu ;=k jif¾ ú;r bf.k .kak ld,fhaÈ Yla;s rEmjdysksfha l=Üá pqÜá jevigykg odhl jqKd' oeka uu ud,fò fm!oa,sl ffjoH úoHd,fha isõjeks jif¾ wOHdmkh ,nkjd' foaYk jf.au idhksl mqyqKq lghq;= tlal ug oeka álla ld¾hnyq, Ôú;hla .; lrkak isÿ fj,d' bÈßfha§ ffjoHjßhl f,iska rgg fiajhla lrkak ;uhs n,dfmdfrd;a;= fjkafka'

fï jkúg l,d lghq;=j,ska wE;a fjkak jqKq tl .ek kï fmdä ÿlla ysf;a ;sfhkjd' idhksl mqyqKqj fjkqfjka frday,g .shdu frda.Ska tod uf.a rx.khka wog;a w.h lrkjd' ta yefudau;a wykafka wehs oeka rÕmdkafka ke;af;a lsh,dhs' biafldaf,a hk ld,fha§u ;j;a Ñ;%mghlg wdrdOkd ,enqKd' ta pß;h álla nr jeähs jf.a yeÕ=‍Kq ksid fndfydu ldre‚lj ta wdrdOkdj m%;slafIam l<d' yenehs taldx.sl fg,s kdgH lsysmhlgu odhl jqKd' rEmjdysks jevigykla fjkqfjka wdrdOkd ,eì,d ;sfhkjd' wOHdmk lghq;=j,ska miafia ta fjkqfjka odhl fjkak ys;df.k bkakjd'
Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.