විමල් කුමාර ද කොස්තාගේ අවමංගල්‍යයට මේ වනතුරු කලාකරුවන් කිසිවෙකු නෑ


úu,a l=udr o fldia;df.a wjux.,Hhg fï jk;=re l,dlrejka lsisfjl= kE
miq.sh flá ld,h we;=<; úch kkaoisß"wdpd¾h wurfoaj fukau úu,a l=udr o fldia;do wm w;ßka iuqf.k f.dia ;sfí' rislhskaf.a is;a ii, l< fuu úfhdaùï ta ta wh isá lafI;% j,g oekS we;af;a fjkia f,il ùu woykakg wmyiq ;;ajhls'

úu,a l=udr o fldia;d ldg;a ‘upx‘ lshdf.k l;dlrk fmd<fõ mh.id isá l,dlrefjls' Tyqf.a wd¾Ól .eg¨‍ yuqfõ udOH bÈßfha ta .ek l;d l< miqj miq.sh rch iufha ksjilao ,nd§ ;sì‚' flfia fj;;a Tyqf.a ur‚ka miq Tyq fjkqfjka l,dlrejkaf.a hhs lshk lsisÿ ix.uhla ;nd tlÿ l,dlrefjl= wjux., ksjigfkdmeñŒu wNd.Hhls'

fldia;d uy;df.a ìßh f¾Kqld ta .ek fufia lshd we;'
zuy;auhd ñh.syska ;snqfKa 20 jeksod miajrefõ' t;eka isg ta nj udOHh Tiafia m%pdrh jqKd' tfy;a 21 jeksod oj,a jk;=re;a lsisu l,dlrefjla wdfõ kE' ta jqKdg thd wm iuÕ yeuodu i;=áka isáhd' uy;auhdf.a

wNdjh .ek wid fï fudfyd; jk ;=re rislhka ÿrl;k weue;=ï fokjd' úYd, msßila fï ia:dkhg wdjd' tfy;a uy;auhd Ñ;%mg" kdgH" úYd, m%udKhlg iïnkaO ù isáh;a lsisu Ys,amsfhla wdfõ ke;s tl .ek ug ÿlla oefkkjd'‘

fldia;d uy;df.a mq;a fjkqr lùka fufia lshd we;'
‘rislfhda yefrkakg lsisu l,d Ys,amsfhla fuf;kag wdfõ kE' wfma ;d;a;d l,d Ys,amsfhla jqKdg uqo,a yïn flf<a kE' uqo,a ;sfhk w¨‍;ska keÕS tk k¿ ks<shkag muKhs m%ùK Ys,amSka jqj;a Wojq lrkafka' ta .ek kï oefkkjd f,dl= fõokdjla'‘

yeg ye;a;Ej oYlj, ߧ ;srh j¾Kj;a l< risl is;aj, iskdj" Wmydih" ÿl" l÷< is;a;ï l< úu,a l=udr o fldia;d uy;df.a wNdjfhka miq we;sj ;sfnk ;;ajh fYdapkShh'

úu,a l=udr o fldia;d uy;df.a foayh fld<U 8 fíia,hska mdf¾ isxymqr fojeks wÈhf¾ wxl 70$39$3$1 ksfjfia uyck f.!rjh i|yd ;ekam;a lr ;sfí' foayh fyg ^23od& fmrjrefõ ck;d Wmydrh fjkqfjka fld<U 7 fn!oaOdf,dal udjf;a iqo¾Ys Yd,dfõ ;ekam;a lsÍfuka miq miajre 4'00g fnd/,a, lk;af;a§ wjika lghq;= isÿ flf¾'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.