ලංකාවේ ගමක දක්ෂයෙක් සෑදු හුලන් නොබසින ටයරය ඇණ උඩින් ගියත් හුලන් යන්නේ නෑ


,xldfõ .ul olaIfhla iEÿ yq,ka fkdnisk ghrh weK Wäka .sh;a yq,ka hkafka kE 
ðú; ld,hgu tl ghrhhs fï olaIhd f,daflug y÷kajdfokak Share mdrla oduq fkao yq,x mqrjk ,o l=vd rn¾ fnda, Wmfhda.s lr .ksñka ;shqKq ;=vq iys; ´kEu u;=msgla Wäka ghrh Odjkh l< yels C%ufõohla fidhd.ekSug hlal,uq,a, fldÜgj m‍%foaYfha ;reKhl= iu;aù ;sfnkjd'

úÿ,s ld¾ñlhl= jk tu Tyqf.a fuu l%uh wkqj nhsisl,a ghrhl áhqnh fjkqjg áhqnh bj;a fldg yq,x .ik lrduh ;=<ska fuu isyskaj ilik ,o iq<x mqrjk ,o l=vd rn¾ fnda, we;=<;a lrhs'


´kEu mSvkhlg Tfrd;a;= Èh yels fuu áhqí fjkqjg ilik ,o rn¾ fnda, tu jdykfha m%udKh wkqj fuu rn¾ fnda, mSvkhg Tfrd;a;= fok ksid ghrhg fyda rn¾ fnda,j,g ydkshla isÿfjkafka ke;'

ta wkqj nia ld¾ f,dß wdÈ jykj,go h;=re meÈ mdmeÈ wdÈ ´keu jdykhlg fuu C%uh u.ska áhqí rys;j yq,x fjkqjg yq,x mqrjk ,o fuu rn¾ fnda, Wmfhda.s lr f.k ghrh Odjkh i|yd fhoúh yels njhs Tyq mjikafka'


fuu ghrfha ßï tfla we;s yq,x ghrhg we;=¿ lrk ia:dkfhka fuu f;,a iaj,amhlao fhdod fuu yq,x mqrjk ,o rn¾ fnda, we;=<;a lsÍu isÿ lrk nj fyf;u lshhs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.