විමල් කුමාර ද කොස්තා අවසන් මොහොතේ කල ඉල්ලීම මෙන්න


úu,a l=udr o fldia;d wjika fudfydf;a l, b,a,Su fukak 

úu,a l=udr o fldia;d l,dlrejdKkaf.a foayh fld<U 8 fíia,hska mdf¾ isxymqr fojeks wÈhf¾ wxl 70$39$3$1 orK ksjfia fï jk úg ;ekam;a lr ;sfnkjd'

foayh fyg ^23& fmrjrefõ fn!oaOdf,dal udjf;a iqo¾Ys Yd,dfõ ;ekam;a lsÍfuka miq miajre 4'00g fnd/,a, lk;af;a§ wjika lghq;= isÿ lsÍug kshñ;hs'

úu,a l=udr o fldia;d l,dlrejd ish Ôú;fhka iuq.;af;a mqoa.,sl remjdyskS kd<sldjl jevigyklg iyNd.S fjñka isáh§hs'

tu jevigyk wrïNùug fmr —lekaoï hkakï rka u,a ud,d od,d —.S;h m%pdrh lrk f,i Tyq b,a,Sula lr ;sfnkjd'

bka iq¿ fõ,djlg miqj j;=r ùÿrejla mdkh lr we;s úu,a l=udr o fldia;d l,dlrejdKka yoj;a frda.S ;;a;ajh fya;=fjka ðú;fhka iuq.;a;d'
Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.