බුදු දහමට අපහාස කළ රාසික් රිමාන්ඩ්


nqÿ oyug wmydi l< rdisla ßudkaâ 
;õysoa cudoa ixúOdkfha f,alï wíÿ,a rdisla r*hsüka ud,s.dj;a; fmd,Sish u.ska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd' ta" bl=;a 3 jkod ud,s.dj;a;" m‍%§md udjf;a mej;s Woaf>daIKhla w;r;=r nqÿoyug kskaodjk wdldrfha yd ck;dj l=ms; jk wdldrfha woyia m< lsÍu fya;=fjka' iellre wo wÆ;alfå ufyaia;‍%d;a wêlrKhg bÈßm;a lrk njhs fmd,sia udOH m‍%ldYl ld¾hd,h mejiqfõ'

fï w;r wíÿ,a rdislaf.a m‍%ldYhg úreoaOj woyia m< l< ;reKfhl= w;awvx.=jg f.k Bfha rla‍Is; nkaOkd.dr.; flreKd' Bg úfrdaOh m< lrñka fndÿn, fiakd ixúOdkfha uyf,alï mQcH .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhka we;=¿ msßila Bfha fld<U ue.iska nkaOkd.drh bÈßmsg úfrdaOh m< l<d'

wod, ùäfhdaj my;ska krUkak


;õysoa cudoa ixúOdkfha f,alï wíÿ,a rdisla r*hsäka rlaIs; nkaOkd.dr .; lr ;sfnkjd'

fuf,i fkdjeïn¾ 29 jeks od olajd Tyqj ßudkaâ nkaOkd.dr .; lsßughs ksfhda. flrefKa'

fld<U w;sf¾l ufyaia;%d;a pkaok l,xiQßh fuu ksfhda.h ksl=;a l<d'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.