කවදාවත් දැකල නැති අපේ ලගම තියන ශරීරයේ සියලු විස නසන නෝනි යුෂ මෙන්න


ljodj;a oel, ke;s wfma ,.u ;shk YÍrfha ish¨‍ úi kik fkdaks hqI fukak
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.