බ්‍රසීල ගුවන් අනතුරින් සංවේදී පුවත් රැසක් මැවෙයි


n%iS, .=jka wk;=ßka ixfõ§ mqj;a /ila uefjhs - i;shlg fmr msfhl= ùfï i;=g ieurE l%Svlhd ñh hoa§ .=jka .uka n,m;%h wu;l ùu ksid ;j;a l%Svlfhl= Èú .,jd.;a wkaou ^PHOTOS&
n%iS, mdmkaÿ lKavdhula /.;a .=jka hdkhla Bfha ^29& fldf,dïìhdfõ l÷lr m%foaYhl§ wk;=rg m;aúh'

fuu wk;=ßka mqoa.,hska 76fofkl= ñhf.dia we;s nj;a" b;sß miafokd Èú .,jdf.k we;s nj;a úfoia udOH wKdjrKh lf<ah'wk;=r isÿjk wjia:dfõ ld¾h uKav<h we;=¿ u.Ska 81 fofkl= tys isg we;'

fldf,dïìhdfõ§ wo ^30& meje;aùug kshñ;j ;snQ fldamd iqvdfußld mdmkaÿ ;r.dj,sfha wjika uy ;r.hg tlaùug n%iS,fha m<uq fm< l%Svd iudchla jk ldfmfldkafida mdmkaÿ lKavdhu .=jka u.ska .uka lrñka isák úg Tjqka fuu wjdikdjka; isÿùug uqyqK ÿkay'

flfia fj;;a we,ka rI,a yd celaika f*d,audka keu;s l%Svlhska fofokd wk;=ßka Èú .,jd .ekSug iu;aj ;sfí'

tfukau fuu hdkfha .uka lsÍug kshñ;j isá kuq;a .=jka .uka n,m;%h wu;l ùu ksid hdkh u.yeÍfuka wkQ kjfhka Èú .,jd.;a fuu mdmkaÿ lKavdhfï l<uKdldrjrhdf.a mq;%hd ms<sn|j mqj;lao úfoia udOH jd¾;d lr ;sfí'Tjqka fofkdf.a PdhdrEmhla my;ska''
tfukaï fuu ixpdrhg iNNd.S fkdjq wk;=rg m;a lKavdhfï l%Svlhska ;sfofkl= Tjqkaf.a we÷ï udrelrk ldurfha isák ixfõ§ PdhdrEmhlao úfoia udOH jd¾;dfldg ;snqKd'ñka Èk lsysmlg by;§ fuu ldurfha§u ish¨‍ l%Svlhska wjika ;rÕhg iqÿiqlï ,eîfï i;=g iurd ;snqKd''


.=jka wk;=f¾ ;j;a PdhdrEm my;ska''
Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.